Областен управител вкара в Административен съд член от наредбата на община Ловеч за местните такси и цени на услуги


Атакува се определена такса за гробоползване над 8 години

Временно изпълняващият длъжността Областен управител Нели Митева подаде своя жалба в Административен съд Ловеч, с която атакува разпоредба на влязлата в сила на 15 февруари т. г. Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч.

Според жалбата незаконосъобразността се състои в това, че при определяне на таксата за гробоползване не са представени доказателства за нейното формиране. Съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ размера на таксите следва да съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи, административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и разходваното работно време.

С оглед на нормите, съдържащи се в разпоредбите на ЗМДТ и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч, и предвид обстоятелството, че липсва доклад за калкулациите на разходите, формиращи размера на таксата за ползване на гробни места над 8 години, която се заплаща еднократно, както следва: право на гробоползване за 15 г. обикновена услуга – 70.00 лв. и бърза услуга 175.00 лв., и поради липсата на каквато и да било законова и финансово-икономическа обосновка относно приемането и определянето на конкретния размер на услугата, липсата яснота и по отношение на действителните административни разходи, формиращи тези разноски областният управител счита, че размерът на таксата (за обикновена и бърза услуга) е приет в противоречие с разпоредба от ЗМДТ. Поради липса на калкулация на таксата за право на гробоползване не може да се установи спазено ли е императивното изискване на Закона, което гласи, че административните разходи във връзка с предоставяне на услугата не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата. Правото на гробоползване е част от правото на откупуване на гробно място, съгласно която общините събират местни такси за откупуване на гробни места. След като е определена такса за гробоползване не може да се определя за същата услуга в определен размер за съответния срок, друга цена.

Коментари