Нов проект за Община Троян в рамките на Европейското Икономическо Пространство, финансиран от Норвежкия фонд


Проект:  „Повишаване на екологичната култура на ученици от община Троян“  EcoEdu

Партниращи организации по проекта:  ИПЖЗ и Общински педагогически център

Двете партниращи си организации по настоящия проект се допълват отлично при организирането и изпълнението на планираните дейности за постигане на поставените цели, а те са: повишаване на екологичната култура, опазване на околната среда посредством изучаване, в непосредствен досег с природата.

ОПЦ ще има важна организаторска роля при набирането на доброволци и провеждането на обучителните и практически дейности.

Водещият партньор /ИПЖЗ/,  разполага от своя страна с достатъчно компетентни научни работници по основните теми и дейности по проекта, които  да обучат избраните доброволци, да напътстват изследователската и събирателска дейност на учениците и да обобщят резултатите. По този начин институтът, като водеща страна в настоящия проект, ще продължи и разшири обучителната дейност сред учениците и ще пропагандира добрите практики за опазване на биоразнообразието в нашия край.

Така осъщественото партньорство между ИПЖЗ и ОПЦ ще осигури изпълнението на  мисията, която проекта си поставя, като ще гарантира неговата устойчивост  през следващите години след завършването му.

Благодарение на силно разнообразните климатични, геоложки, топографски и хидроложки условия България е изключително богата на растително биоразнообразие.  За опазването на това огромно богатство са необходими специални мерки, но преди всичко е необходимо в детайли да се познават техните екологични изисквания. Това най-добре приляга да бъде научено в ученическа възраст, което е залегнало в целите на този проект  и гарантира неговата устойчивост. Очаква се резултатите от проекта да послужат при изготвянето на общинска програма за опазване на околната среда.

Проектът предвижда да се изгради мрежа от доброволци към главните училища в община Троян за защита на редки, застрашени от изчезване и ендемични видове. Това ще бъде постигнато чрез работа“в стая“ и  работа „на терен“.

Ще се проведат 2 експедиции по 20 ученици-доброволци, заедно с необходимите придружаващи ги 6 лица. Под ръководството на експертите и педагозите участниците в експедициите ще събират данни по локализиране (чрез GPS) на около 50 от  определените по проекта видове ,  описание и видео заснемане, детайлно фото заснемане на видовете, морфологичното им описание; събиране на по едно растение от вид и хербаризирането му. При осъществяване на тази дейност ще се ползва утвърдената от МОСВ Методика за мониторинг на висши растения, както и специалния формуляр за това.

Със събраните „на терен“ материали ще се създаде видео филм, където за всяко едно от растенията ще бъде показана естествената му среда и отличителните морфологичните признаци. По едно растение от вид ще бъде хербаризирано.

Събраните и обработени материали ще бъдат експонирани в ремонтираната и оборудвана с необходимата техника специално създадена „стая за екологична култура“ към ОПЦ.  Всички материали ще бъдат качени на интернет-сaйта на ИПЖЗ и/или община Троян. Така ще бъде изпълнено изискването за повишаване на осведомеността на обществеността за екологичните проблеми и застрашените видове. Б. Освен това проектът предвижда в ИПЖЗ да бъдат изградени две демонстративни учебно-опитни полета с част от най-разпространените в Общината видове, използвани в земеделската практика.

Очакваните резултати са:

– повишаване на екологична култура сред учащите се,

-изграждане на доброволчески групи – 40 ученика, в 2 от главните училища от общината, които да бъдат ядро на мрежа за екологичната култура в образователната система в Общината.

– нагледно обучение на ученици от следващите поколения по екология и биоразнообразие, на база на създадената „Стая за екологична култура“.

– практическо обучение на ученици по биологични дисциплини (включително биоразнообразие), изучавани в училище, на база създадените в ИПЖЗ 2 учебно-опитни полета.

Основна целева група в проекта са ученици на възраст от 11 до 15 г. и ще включва деца от двата пола, както и такива от малцинствените групи с циганско и/или турско самосъзнание.

Този проект би могъл да стане пилотен за общината и региона, а в по-далечно бъдеще и в национален мащаб, тъй като почива на изградена мрежа за сътрудничество между научна и образователна институция.

 

Маргарита Генкова

Коментари