Междуведомствена комисия провери потенциално опасните 25 язовира в област Ловеч


Междуведомствена комисия, назначена със заповед на областния управител Ирина Митева в изпълнение на разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов, провери в периода 17 октомври – 2 ноември всичките 25 язовира в област Ловеч, определени като потенциално опасни и проводимостта на речните корита за аварийното планиране, техническото и експлоатационно състояние, 5 участъка от предпазни диги и проводимостта на реките Осъм и Вит. Съставени са 25 констативни протокола с 116 предписания и един констативен протокол  по Закона за водите.

В изправно състояние е само един язовир – НЕК /Синдикат/ в Луковит. В предаварийно състояние са 4 язовира – Добродан, М. Желязна, Прелом и Полето. На всичките трябва да се направи техническа експертиза незабавно и до отстраняване на неизправностите да се поддържат на кота мъртъв обем.

Всички останали са в неизправно-частично работоспособно състояние.

Комисията е издала предписания на собствениците (ползвателите) на язовирни стени. Обектите могат да се експлоатират, но при ограничителни условия.

Комисията констатира, че състоянието на обектите се е подобрило частично след направените през пролетта на 2016 г. предписания. Част от тях са изпълнени в необходимия обем и в дадените срокове, а друга част от предписанията са в процес на изпълнение. Характерните общи слабости за потенциално опасните язовири продължават да са липса на оператор по Закона за водите, с изключение на язовирните стени, стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД и язовирната стена на яз. Тодоричене, не извършен ремонт и контрол на техническото им състояние, обрасли участъци.

За потенциално опасните язовири има изготвени аварийни планове. Изпълнени са предписанията за тяхното актуализиране. Ежегодно се провеждат обучения на експлоатационния персонал и тренировки по изпълнение на аварийните планове. Липсват аварийни складове. Служители на РД ПБЗН Ловеч оказват постоянна методическа помощ на собствениците и ползвателите на язовири в областта по отношение безопасната експлоатация и аварийното планиране.

До всички язовири е осигурен транспортен достъп предимно по земен път с високопроходима техника. Необходима е целогодишна поддръжка на обслужващите пътища от язовирната стена до  републиканската и общинска пътна мрежа.

Част от проблемите са свързани с липса на финансиране, както от общинските бюджети, така и от държавната субсидия за общините от държавния бюджет.

От всички 25 язовира, определени като потенциално опасни, 12 са държавна собственост и се стопанисват от „Напоителни системи“ ЕАД (на МЗХ) – 8; от Сдружение за напояване „Света“- Угърчин (на МЗХ) – 1; от НЕК ЕАД “Язовири и каскади“ (на МОСВ) – 1; от Института по планинско земеделие и животновъдство-Троян (към МЗХ) – 2.

12 язовира са собственост на общините.

Язовир „Черешов дол“, разположен в землището на Априлци е с неустановена собственост. За него е разработен авариен план, предоставен за изпълнение на община Априлци.

Комисията е извършила проверка и за проводимост на речните корита извън населените места. Констатирано е следното:

В община Летница отводнителният канал и Крушунско дере, стопанисвани от „Напоителни системи” са обрасли и са с намалена проводимост, предписанията от пролетта на 2016 г. не са изпълнени.

В община Ловеч е отправено искане на Областен управител за финансиране на корекция на коритото на р. Осъм след ВЕЦ „Камен рид”. Два участъка край с. Деветаки ще бъдат включени в Областната програма за намаляване на риска от бедствия и за тях също ще се търси финансиране от Министерски съвет.

През май 2016 г. се създаде критична ситуация в землището на с. Йоглав в района на изградената защитна земно-насипна дига. Придошлите води на р. Осъм отнесоха чяст от дигата. Със заповед на Областен управител бе свикан Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и бяха извършват аварийно-възстановителни дейности в коритото на реката край Йоглав с цел подобряване проводимостта на водното течение. Скъсване на защитната дига не бе допуснато, благодарение на навременната реакция на институциите. В момента с отпуснатите 65 000 лв продължават укрепителните дейности, който ще завършат до края на годината.

Финансиране ще се търси и за дигите в община Луковит, като до осигуряване на средства комисията е направила препоръки за временно укрепване, отстраняване на отложените наноси, почистване на растителността. Предписания са дадени и за отводящите дерета в общините Тетевен и Ябланица.

Заключението на междуведомствената комисия е, че отправените искания за финансиране на критичните участъци извън населените места не са удовлетворени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. Областен управител няма друг финансов инструмент за почистване на речните корита, което води до влошаване на оперативната защита при наводнения.

Комисията ще продължи да продължи да упражнява контрол по изпълнение на предписанията.

В работата на междуведомствената комисия са работили представители на Областна администрация, РД ПБЗН Ловеч, Басейнова дирекция за управление на водите-Дунавски район с център Плевен, Областна дирекция „Земеделие“, ГД НЯСС ДАМТН и РДГ Ловеч. Съдействие на комисията е оказано и от представителите на общините и „Напоителни системи“ ЕАД – клон Среден Дунав, Плевен.

Коментари