Медийната публичност на наказателните производства в досъдебна фаза не е забранена от стандартите на ООН и Съвета на Европа


Напоследък се засилиха критиките срещу прокуратурата за това, че оповестява медийно информация в рамките на досъдебните производства. Това в повечето случаи се мотивира като paзpyшaвaне на ycтoитe нa cтoпaнcĸия живoт и cвoбoднaтa инициaтивa; пocегателство бeз вcяĸaĸви дoĸaзaтeлcтвa върху „cвeтъл бизнec“, paзвивaл ce в пpoдължeниe нa дeceтилeтия „пpeд oчитe нa цялoтo oбщecтвo“.

Нека да направим международноправен анализ как е уреден този въпрос в правните актове и стандарти на ООН и ЕС за да бъда обективен и безпристрастен:

Стандартите на ООН за медийно разгласяваневъв фазата на досъдебното производство

На стр.71 от Статут и роля на прокурорите, (UNODC 2014) е казано:

„Насоки относно ролята на прокурорите

13. При изпълнение на своите задължения прокурорите: […]

в) пази поверителни въпросите, освен ако изпълнението на служебните задължения или нуждите на правосъдие не изискват друго;“

Обществото и медиите, които го информират, имат постоянен интерес към правораздаването. В резултат на това случаите, които се разглеждат от прокуратура, понякога могат да привлекат вниманието на медиите. Прокурорските служби трябва да могат да удовлетворяват правото на обществеността да знае за аспекти на наказателно производство, като в същото време не застрашава самото производство чрез разпространение на информация, подлежаща на забрана за публикуване, или чрез коментари, които биха могли да се считат за провокативни или вредни за обвиняемия, който е под съд, или за самия ход на процеса.

Какви са нуждите на правосъдието може да прецени и главният прокурор, който според тези стандарти може да издаде и насоки важащи за органите на досъдебното производство или да вземе преценка във всеки един конкретен случай.

Разпоредби на Международния пакт за граждански и политически права на ООН (UN Human Rights)

Международния пакт за граждански и политически права е Ратифициран с Указ № 1199 на Президиума на Народното събрание от 23.07.1970 г. (- ДВ, бр. 60 от 1970 г. В сила за България от 23.03.1976 г. Издаден от Министерството навъншните работи, обн. бр. 43 от 28.05.1976 г.).

Между българската и оригиналната версия на английски език има известни минимални разлики. Поради това водеща в случая ще бъде версията на английски (Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49, United Nations High Commissioner for Human Rights).

В чл.14 (изр. трето) от Пакта на ООН е записано в оригинал:

„The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice“.

Този текст може да се тълкува, че като принцип обществеността има право да знае какво се случва в един съдебен процес още преди той да е завършил. И само, ако се налага, това право на обществеността може да бъде ограничено. Съдебният процес (trial) дефинитивно стартира още от самото начало на съдебните действия и включва съдебното дирене, представянето на доказателства, а не фазата на публикуване на съдебното решение.

Разпоредби на Съвета на Европа

Препоръка Rec (2003) 13 на Съвета на Европа относно предоставянето на информация чрез медиите във връзка с наказателни производства:

„Принцип 6 – Редовна информация по време на наказателно производство

В контекста на наказателни производства от обществен интерес или други наказателни производства, които са привлекли особено внимание от страна на обществеността, съдебните органи и полицейските служби трябва да информират медиите за техните основни действия, стига това да не накърнява тайната на разследванията и полицейските разследвания или да забави или да възпрепятства изхода на производството. В случаи на наказателно производство които продължават за дълъг период, тази информация следва да се предоставя редовно

Стандарти за наказателно правосъдие за функцията на прокуратурата

“THE AMERICAN BAR ASSOCIATION” (САЩ) е публикувала „Стандарти за наказателно правосъдие за функцията на прокуратурата“:

Стандарт 3-1.10 „Изявления в медиите“

„(в) Прокурорът не трябва да прави, да дава основание или да разрешава или да опрощава изготвянето на публично изявление, което прокурорът знае или разумно трябва да знае, че ще има съществена вероятност да нанесе съществени щети на наказателно производство или да засили общественото осъждане на обвиняеми, но прокурорът може да прави изявления, които информират обществеността за естеството и степента на действията на прокурора или правоприлагането и служат на законна цел на правоприлагането. Прокурорът може да направи публично изявление, в което обяснява защо наказателните обвинения са отхвърлени или отхвърлени, но трябва да се грижи да не предполагат вина или да накърняват по друг начин интересите на жертвите, свидетелите или субектите на разследването. Публичните изявления на прокурора трябва в противен случай да съответстват на стандартите на ABA относно честното изпитване и публичния дискурс.“

В заключение според международните правни актове и стандарти на ООН и Съвета на Европа прокуратурата може да дава информация на медиите, ако интересите на правосъдието и обществеността налагат това. Разбира се като не нарушава и правата на другите участници в досъдебното производство.

Също в най-демократичните и развити държави в света това е допустимо, включително и в САЩ, ако гледаме правилата на The American Bar Association.

Д-р Щерьо Ножаров  е автор на научни публикации, които са  реферирани и индексирани в най-престижните световни информационни ресурси като SCOPUS (Elsevier) и Web of Science (core collection), където е и цитиран. Хоноруван преподавател е в Националния институт на правосъдието, като води няколко курса в областта на наказателното и авторското право.

Канен е за съавтор и е цитиран от престижни международни институции: През 2018г.  д-р Щерьо Ножаров е цитиран от ООН като автор с индивидуален приност за създаването на: “United Nations, 2018, Working Together: Integration, institutions and the Sustainable Development Goals, World Public Sector Report 2018, Division for Public Administration and Development Management, Department of Economic and Social Affairs, (DPADM), New York, April.,ISBN: 978-92-1-123207-3 ” През 2019г. Европейската банка за възстановяване и развитие (European Bank for Reconstruction and Development-EBRD) цитира д-р Щерьо Ножаров от УНСС в свой документ от месец декември 2019 г. със заглавие: Discussion Paper – Building an Effective Debt Enforcement Framework.

Източник: Правен Свят

Коментари