Лъсна схемата за кражбата на активи за близо 1 милиард от скандалния приватизатор Борис Бояджиев (част 1)


Преди 23 години над 3 млн. българи участваха в първата вълна на масовата приватизация, при която беше празпределена голяма част от индустрията в страната. Повечето от тях повериха боновите си книжки на приватизационни фондове. Какво е сегашното състояние на компаниите и в частност Индустриална Холдингова Компания – АД ( пред приватизационен фонд Св.Никола), в които са инвестирали, каква е структурата на техния капитал, откъде могат да получат дивидентите си. Ние ще се постарае да ви дадем информация и какъв е шансът на акционерите получат парите си от обещаната доходност , както и какви са цените на книжата им на фондовата борса. Това са въпросите, на кото ще ви дадем отговор.

Още първата година 1997г фонда за масова приватизация Св.Никола на Борис Бояджиев обявява, че няма да изплаща дивидент. Това прави и АКБ на Николай Банев.  През 1998г. вече фонда за масова приватизация има ново име и то е Индустриална Холдингова Компания – АД.

https://www.capital.bg/vestnikut/semeen_kapital/1999/01/30/248670_akcionerite_vse_oshte_mogat_da_si_vzemat_dividentite/

Индустриална Холдингова Компания тръгна към ликвидация.

дописала е от 12.07.2011г. публикувана в сайта паритени.бг

Учреденото в далечната 1996 г. акционерно дружество Индустриална Холдингова Компания АД-София върви към ликвидация. През месец юни от акционера Борком ООД, разполагащ с 22.69% от капитала на дружеството, постъпва искане за ликвидацията му. Днес информационната система на БФБ разпространи и надлежната покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 22.08.2011 г. именно с предмет прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация. 

Към 30 юни 2011 г. дружеството отчете счетоводна загуба в размер на 23 хиляди лева, след 147 хиляди лв. загуба за предходни периоди. Холдингът с предмет „придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества“, както и на патенти, започна дейност като Национален приватизационен фонд „Свети Никола“ АД. 

През последните години дружеството нямаше приходи от основна дейност. Капиталът му е разделен на 231 224 обикновени акции с номинал 1 лв. Последната цена, на която се сключваха сделки с тези акции, бе 12 лева за лот. Структурата на капитала е, както следва: Борис Бояджиев 24.76%, Борком ЕООД 22.69%, физически лица 52.31%, други юридически лица 0.24%.

С уставен капитал по 5 хиляди лева, „Индустриална холдингова компания” АД е 100% собственик на консултантските компании Менфико ЕООД и Фименко ЕООД. Холдинговата компания също така държи 54.33% от Елпром Храманли, 59.84% от ИЦ Искър АД, 68.88% от Химатех АД, 59.07% от ИЦ Тракия АД и 67.33% от дървообработващото дружество Вели лак АД. 

Акционерите на дружеството ще гласуват на 22 август за приключване на ликвидацията осемнадесет месеца от датата на обявяване в търговския регистър при Агенция по вписванията на поканата до кредиторите на дружеството за предявяване на вземанията им.

Предлага се назначаване като ликвидатор на Георги Петров Богданов, настоящ член на съвета на директорите на компанията. Предложеното възнаграждение на ликвидатора е 1200 лв. месечно. Той ще бъде натоварен със задачата да упражни „всички допустими законови способи за удовлетворяване на кредиторите на дружеството и разпределение на останалото имущество между акционерите“. 

Счетоводният баланс на дружеството към 30 юни показва, че дружеството има краткосрочни задължения в размер на 1.174 млн. лв., краткосрочните вземания са 642 хил. лв., а дългосрочните инвестиции 649 хил. лв.

източник:

http://vicove.gyuvetch.bg/?tid=40&oid=165678&nopassportcheck

Индустриална холдингова компания АД плаща по 5,28 лв. ликвидационен дял

пише Инвестор.бг от 2012г.

Суми до 500 лв. ще се изплащат в дружеството, а по-големи – по банков път.

 

Общото събрание на Индустриална холдингова компания АД /в ликвидация/, проведено на 20.12.2012 г., е гласувало брутен ликвидационен дял от 5,275 лв. на акция, е видно от протокола на събранието, публикуван вчера чрез БФБ.

Имуществото на холдинга, останало след удовлетворяване на кредиторите, в размер на 1,220 млн. лв., се разпределя между акционерите, вписани в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, към 5 декември.

Началната дата на изплащане на ликвидационните дялове е 21.12.2012 г. в канцеларията на дружеството. Изплащането ще се извършва от ликвидатора след плащане към държавата на дължимите данъци върху следващия се на всеки акционер ликвидационен дял.

Суми до 500 лв. ще се плащат в брой на адреса на управление на дружеството – гр. София, бул. „Асен Йорданов“  14. За суми над 500 лв. плащането ще се извършва само по банков път по писмено посочена от съответния акционер банкова сметка.

източник:

https://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/industrialna-holdingova-kompaniia-ad-plashta-po-528-lv-likvidacionen-dial-144747/

Така с Решение на КФН № 49-ПД от 16.01.2013г. Индустриална Холдингова Компания е отписана от Агенциата по вписванията. Така бедняка Борис Бояджиев от гр.Асеновград завършва схемата си за узорпиране на фонда за масова приватизация Св.Никола, после Индустрилана Холдингова Компания – АД.

Коментари