ЛОВЕЧ! Проведе се обществено обсъждане на проект на Концепция на Закона за социалните услуги


В Областна администрация се проведе обществено обсъждане на проект на Концепция на Закона за социалните услуги. Във форума участваха представители на Общините, Областна дирекция „Социално подпомагане” и общинските служби, РЗИ, Регионалното управление на образованието, неправителствени организации.

Разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в социалната сфера, като се очаква нормативният акт да уреди специфичните обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги, стана ясно на срещата, като бе подчертано, че три са основни цели – достъпност на социалните услуги, качество и ефективност на социалните услуги и интегрираност на подкрепата.

Акцентите в проектозакона представи директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Снежка Алексиева. Проектът предвижда да бъде регламентирано планиране на социалните услуги въз основа на национална карта на услугите, която ще се изготвя на базата на анализ на потребностите. Чрез нея ще бъде определен минималният пакет от социални услуги за всяка община и област. Картата има за цел да идентифицира потребностите, които следва да бъдат посрещнати чрез финансиране от държавния бюджет. Сред основните й цели са облекчаване на достъпа до услуги  чрез създаването им близо до хората; яснота и предвидимост относно дейностите, които държавата е длъжна да финансира на територията на цялата страна в изпълнение на социалната си функция; правилно планиране въз основа на реални и обективни потребности. В новата нормативна уредба ще бъдат разграничени два основни подхода за реализиране на правото на специализирани социални услуги – насочване от държавен орган в случай на риск и нужда от закрила и насочване от общината във всички останали случаи.

Под насочване в настоящата концепция следва да се разбира само удостоверяване, че лицето има право да ползва дадена специализирана услуга, а не насочване да ползва конкретна услуга, предоставяна от конкретен доставчик. Изборът къде да ползва услугата е на нуждаещия се. Задължение на доставчика ще бъде да извърши подробната оценка на потребностите с цел планиране и индивидуализиране на подкрепата за потребителя, подчерта Алексиева.

В ЗСУ ще се запази свободен режимът на създаване на услуги с общинско и частно финансиране и с оглед преценката на общината/доставчика, като за услуги, откривани от частни доставчици, ще се въведе допълнителен режим на информиране на общината, на чиято територия ще бъде предоставяна услугата.

С оглед създаването на национална карта на социалните услуги, която да определя минималния пакет от услуги, финансирани от държавата, ще бъдат направени промени в този режим, като включените в картата услуги ще бъдат създавани само по решение на общинския съвет след предварително съгласуване с АСП, като съгласуването е с оглед на съответствието с картата.

Ще бъде регламентирана и процедура за създаване с финансиране от държавния бюджет на социални услуги, които да посрещат потребностите, идентифицирани в картата, на потребители от няколко общини, поясни в представянето на концепцията Алексиева.

Макар проектът на Концепция за Закон за социалните услуги да е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика на срещата предложенията от участниците в нея не бяха много. Свое официално становище изрази Община Ловеч. В него се акцентира на важността след приемането на закона да бъде разработена и съответната подзаконова нормативна уредба, необходима за неговото прилагане. „Считаме, че въпросите, които имат нужда от допълнително обсъждане и презициране са свързани с предвидените нови правомощия на общините по отношение приемане на молби за ползване на социални услуги и необходимостта от изготвяне на първоначалната оценка за насочване към услугите. Това предполага изграждане на допълнителен административен капацитет на местно ниво. Друг важен въпрос е въвеждането на квоти за ползването на социалните услуги като нов механизъм, който е необходимо да се конкретизира и доизясни. Същото се отнася и по отношение на принципа на общинско и областно планиране на социални услуги, които ще бъдат финансирани от държавния бюджет. Необходимо е и ясно становище от страна на Министерство на финансите по отношение на предвижданата възможност за смесено финансиране на услугите и как ще се формира и отчита бюджетът им, за да имат устойчивост”, се казва в становището на община Ловеч, представено по време на общественото обсъждане.

Зам.-областният управител Илиян Тодоров, който води обсъждането, подчерта след приключване на дебата, че Областна администрация Ловеч остава отворена за нови предложения по темата. Ако има такива те могат да бъдат изпратени по електронен път.

Коментари