Лек ръст на такса битови отпадъци в Троян


От 2011 г. до настоящия момент Община Троян не е вдигала местни данъци. В същото време, събраните данъци в общинската хазна са нараснали с 409000 лв. или 20%, единствено в резултат на подобрената събираемост и бюджетна дисциплина. Нещо повече – в това време бяха извършени няколко намаления по отношения на данъчните ставки в общината. Данъкът на моторните превозни средства беше намален през 2014 г. с 14%. Двукратно – през 2013 и 2014 г. е намален размерът на патентния данък с по 5%. В последните пет години, непроменени остават данък върху недвижими имоти, данък върху наследствата, данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, както и туристическият данък.

От 2013 г. не са правени промени в размера на такса битови отпадъци, като към днешната дата такса битови отпадъци за жилищни имоти в Троян е 2 ‰, за селата Орешак и Борима – 4,7 ‰, а за останалите села от общината – 5.5 ‰. Що се отнася до нежилищните сгради още през 2013 г. Общината въведе облекчение за заплащане на такса за битови отпадъци за имот, който е основно жилище на лица със сключен граждански брак и до навършване на 35 години включително на двамата съпрузи. Същата преференция ползват и доброволците от Формирования за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и др. Те заплащат таксата със 75 на сто намаление. През 2014 г. бе въведено облекчение при заплащане на такса битови отпадъци за имот, който е основно жилище на лица, които са действащи планински спасители.

Ръстът в минималната работна заплата от общо 34% от 2013 г. до 2017 г., която касае голяма част от заетите в дейност „Чистота“, и нарастването на отчисленията към РИОСВ от 22 лв./т. на 50,67 лв./т., или 230% налагат промяна в таксата. Предложенията, които ще бъдат разгледани от Общински съвет-Троян на заседанието през месец декември, са цената за обслужване на съдове да бъде повишена с 10%, промилите на физически лица в града с 10 % /от 2 на 2,2 ‰/, в селата Орешак и Борима с 12% (от 4,7 на 5,3 ‰) и в останалите населени места с 15 % – от 5,5 на 6,3 ‰.

Коментари