„Кухня-майка“ за приготвяне и доставка на храна за децата от детските градини на територията на града


Община Троян полага усилия за постоянно подобряване качеството на хранене за децата, посещаващи детските заведения на територията на общината. През последните години екипът на администрацията работи по темата усилено и след направени разчети, анализ и проведени разговори с персонала на детските градини и родители на деца, насочи усилията си към извършване на промяна в организацията за приготвяне на храна.

Община Троян работи за разкриване на т.нар. „Кухня-майка“, в която да се приготвя храна за децата от детските градини в града. Новото звено ще бъде отговорност на ДГ „Буковец“, която разполага с необходимата материална база. Кухненският блок ще бъде модернизиран и дооборудван с необходимата съвременна техника, за да отговори напълно на всички съвременни изисквания.

В последните години Община Троян финансира средно 56 % от себестойността на услугите в детските градини, като този процент ежегодно нараства. В този смисъл, водена от желанието си да запазва таксите, които семействата плащат, Общината търси решения за оптимизиране на разходите.

Целта за преминаване към обединено приготвяне на храна е повишаване на качеството на приготвяната храна за здравословно хранене на децата в детските градини и намаляване на режийните разходи за детските градини, което ще доведе до по-ефективно управление на финансовите ресурси.

Направеният анализ сочи, че въпреки намаляващия брой на децата през последните години, разходите за издръжка на детските градини и приходите от такси се запазват сравнително постоянни. Наблюдава се трайна тенденция приходите да покриват по-малко от половината от разходите за дейността. Към момента  храната се приготвя към кухненския блок на всяка от градините в града. Функционирането на кухните изисква постоянни инвестиции и ежегодно извършване на ремонтни дейности, предвид нарастващите нормативни изисквания и амортизация на съществуващото оборудване. Това налага търсене на начини за оптимизиране на разходите.

Очаква се дейността на ново звено „Кухня-майка“ да стартира през 2019 г., а персоналът ще се осигури от наличния сега в детските градини в града. Допълнително ще бъдат осигурени специалист по хранене и водач на МПС за доставяне на храната.

Коментари