Кметът на Троян г-жа Донка Михайлова с остро писмо към ЧЕЗ


ДО  

Карел Клусак
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ   НА„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

ДО 

Г-жа Теменужка Петкова
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА   

ДО

Доц. Иван Иванов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ       

          Относно: Прекъсвания на електрозахранването в община Троян в периода 05.02-08.02.2020 г.

Уважаеми г-н Клусак,

При падналия сняг в началото на м. февруари 2020 г. във всички населени места на община Троян се появиха проблеми с електрозахранването, като в продължение на няколко денонощия нямаше електричество. На 6.февруари всичките 21 села останаха без ток.  Основният проблем се яви във въздушна мрежа средно напрежение/20 kV/ по направления: най-вече с.Белиш – с.Калейца – с.Ломец – с.Дълбок дол – с.Борима – с.Старо село – с.Голяма Желязна, по-малко с.Орешак – с.Черни Осъм и с.Бели Осъм – с.Шипково – с.Чифлик. Създадени бяха значителни затруднения на семействата, включително за болни деца и възрастни хора, загуби за бизнеса за хиляди левове, трудности за местната власт, свързани най-вече с нормалното функциониране на социалните услуги, училища, детски градини и ясли, с храненето на децата и възрастните. Дни наред отделни населени места останаха и без водоснабдяване, и без връзка на мобилните оператори поради липса на електричество.

Отчитаме огромните усилия на аварийните екипи на ЧЕЗ – Троян да нормализират обстановката. Те работиха в минусови температури, денонощно. Отчитаме и това, че след настойчивите ни сигнали бяха изпратени пет аварийни екипа от София за подкрепа на екипите от Троян. Аварийните групи обаче нямаше как да компенсират последствията от неефективната инвестиционна политика на компанията години наред.

Община Троян многократно е представяла пред ръководството на ЧЕЗ своите очаквания за адекватни действия на компанията по отношение на поддържането на мрежата. След подобни проблеми през 2012 г. на среща с тогавашния председател на Надзорния съвет настойчиво поискахме включването в инвестиционната програма на ЧЕЗ конкретни решения. Част от тях бяха изпълнени, други – не. При провежданите регулярни срещи при Областния управител на област Ловеч, община Троян представяше като основни следните проблеми, които са актуални и до настоящия момент:

1. Изсичане на храсти и дървета в сервитута на въздушни електропроводи СН и НН.

2. Ремонт или подмяна на напукани или наклонени стоманобетонни стълбове от електропреносната мрежа, НН.

3. Подмяна на проводници по селата от мрежа НН с по-голямо сечение за избягване пад на напрежение в крайните точки.

С писмо изх. №И-РД-919/18.06.2019 г. община Троян за пореден път  е сигнализирала „ЧЕЗ-България“ АД за горепосочените проблеми.

През годините са провеждани срещи между Община Троян и служители, представляващи „ЧЕЗ-България“ АД, на които е обсъждано, че следва общината всяка година да бъде информирана за предстоящите ремонти работи и нови инвестиции за електропреносната мрежа на територията на общината, да се постига консенсус в приоритетните дейности на ЧЕЗ на Троянска територия. Подобно съгласие на двете страни се съдържа в действащия „Меморандум за сътрудничество между „ЧЕЗ България“ ЕАД и община Троян“, подписан на 31.05.2012 г.

 Крайно време е, държавата, в лицето на Министерство на енергетиката и КЕВР, да намери регулационния механизъм, с който да накара „ЧЕЗ-България“ АД да приложи ефективна инвестиционна и кадрова политика по места.

Настояваме инвестиционната програма на „ЧЕЗ-България“ АД за 2020 г., касаеща територията на общината ни, да бъде обсъдена с Община Троян и ангажиментите да бъдат разписани в споразумение с ясно договорени санкции при неизпълнение.

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Коментари