Кметът на Община Троян подписа първия договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за новия управленски мандат


На 21 декември, в Министерство на труда и социалната политика, кметът на Община Троян Донка Михайлова подписа договор по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ за проектно предложение на Община Троян с наименование „Подкрепа за социално включване в Община Троян“. Той осигурява финансиране на една от най-търсените услуги – Личен асистент.

Проектът стартира на 01.01.2015 г. и включва 8 дейности, най-съществената от които е: осигуряване на достъп до интегрирани услуги за деца и лица, въз основа на индивидуална социална оценка. Ще се реализира за срок от 21 месеца и е на обща стойност 499 955 лева. Предвижда се от 01.04.2016 г. да бъдат назначени 8 социални асистента, 10 домашни помощника и 40 лични асистента за обслужване на 80 лица от целевите групи – хора с увреждания и възрастни лица. Всички потребители на услугата личен асистент по проект „Нови възможности за грижа“ към 29.02.2016 г. ще бъдат включени отново за обслужване в настоящия проект. Иновативността на проекта е свързана с разширяване на възможностите и достъпа до разнообразни междусекторни услуги за социално включване, в това число проследяване на здравословно състояние и психологическа подкрепа.

Станислава Цукева

„Връзки с обществеността“

Коментари