Кметът на община Тетевен подписа договор за безвъзмездна финансова помощ


На 22 декември кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект – „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр. Тетевен”. Този проект е изготвен изцяло от сегашното ръководство на Общината, като е одобрен и финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. Неговата стойност е 1 299 989.08 лв., а срокът за изпълнение – 24 месеца.

Предвижда се изпълнение на мерки по четирите сгради на училището /учебно-административна сграда, общежитие, столова и кухня, физкултурен салон/, както следва: съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания; мерки за конструктивното укрепване и повишаване на сигурността на сградите; подмяна и преоборудване на съществуващите ел. табла; цялостна подмяна на съществуващите ел. инсталации и осветителната ел. инсталация; изграждане на аварийно евакуационно осветление, пожароизвестителна инсталация, нова мълниезащитна и заземителна инсталация; доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.

Ще бъде извършено още: подмяна на тръбната мрежа и съществуващите чугунени радиатори за учебно-административната сграда и общежитието; цялостно изолиране на сградите в съответствие с Наредба №7 от 2004г. за Енергийна ефективност (с изключение на учебно-административната сграда); подмяна на компрометирана дървена конструкция, хидроизолационните слоеве и покривно покритие от ламарина (с изключение на учебно-административната сграда) и подмяна на улуци и водосточни тръби (с изключение на учебно-административната сграда).

Целите и дейностите на проекта пряко кореспондират с целите и мерките, заложени в Национална стратегия за развитие 2014 – 2020 г., Стратегията на ЕС за Дунавския регион, Приоритетна област 7 Развитие на обществото на знанието (научни изследвания, образование и ИКТ), Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., включително стратегическата рамка за развитие на сектор „Образование“, целта на настоящата процедура и приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“.

Проектът предлага решения и преодоляване на предизвикателствата, свързани с икономическите и социални различия, недостатъчните инвестиции в образователната инфраструктура, ще спомогне за разрешаването на проблеми, свързани с опазването на околната среда. Той предоставя дългосрочни решения на предизвикателства, които не могат да бъдат преодолени на местно ниво, свързани с редуцирано енергийно потребление и емисии на парникови газове, в резултат на което ще се осигури по-добро качество на въздуха и не на последно място удължаване на жизнения цикъл на сградата.

 

Коментари