КМЕТЪТ НА ЛОВЕЧ ВНЕСЕ ЖАЛБА В АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА КЕВР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНАТА НА ВОДАТА


Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова внесе на 28 август 2019 г. жалба в Административния съд, с която иска да се отмени решение № БП-Ц-5/22.08.2019г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за повишаване на цената на водата.

Новината бе съобщена на пресконференция в Община Ловеч.

Както е известно, с горното  решение на КЕВР е одобрен бизнес план на „ВиК“ АД гр. Ловеч, за развитие на дейността по ВиК оператор за 2017-2021 г.; одобрени са цени без ДДС на водоснабдителните и канализационни услуги за 2020-2021 г. Приет е и анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните и канализационните услуги за всяка година от бизнес плана; определена е стойността на коефициента за подобряване на ефективността за всяка година от бизнес плана; утвърдени са, считано от 01.09.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2019 г.

В жалбата на кмета на Ловеч се казва:

„Не сме доволни от така постановеното решение, тъй като същото е постановено при неспазване на установената форма, съществено нарушение на административно-производствените правила, в противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона,  поради което в законовия срок обжалваме същото.“

Посочено е още, че жалбоподателят Община Ловеч има право и интерес да обжалва процесното решение, тъй като пряко и непосредствено се засягат нейни права и законни интереси като член на Асоциацията  по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД, гр. Ловеч.

В основанията за отмяна на решението се сочи, че липсва посочване на разпоредба, обосноваваща приемането му. Заложеното правно основание – чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), е неотносимо, тъй като съгласно сочените разпоредби, КЕВР регулира качеството и цените на ВиК услугите. А от изложеното в обжалвания акт не може еднопосочно и безпротиворечиво да се установи как се регулира качеството на услугите посредством приетото решение.

Не може да се заключи дали и как образуваните цени отговарят на изискванията, инкорпорирани в Наредбата  по чл. 13, ал. 5 ЗРВКУ. Не е налице достатъчна и ясна аргументация относно извода на КЕВР, изложен в обжалваното решение, а именно – че цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Според документа, подписан от кмета, заради защитата на обществения интерес в най-пълна степен, решението следва да бъде отменено, като органът се произнесе относно размера на цените след надлежна аргументация по отношение на социалната поносимост на цените.

Коментари