Как Борис Бояджиев стана милионер 2 пъти? Как от селски бек, без пукната пара, стана ГОСПОДИН ЗА ЕДИН ДЕН, на който му дойде времето да си плати сметките пред ограбения народ?! (ОБНОВЕНА)


Рецептата е проста:

  1. Трябва да сте на 35 години, когато започнете;
  2. Трябва да си направите приватизационен фонд през 1996г. на име „Свети Никола„;
  3. Трябва да раздадете примерно един камион брашно по пакет за бонова книжка;
  4. Така ставате милионер за Първи ПЪТ;
  5. Трябва да се провалите през 2009 и
  6. Трябва да обявите ликвидация през 2011г.;
  7. На 48 години предстои да станете милионер за ВТОРИ ПЪТ;
  8. Трябва някой да задигне 21 000 000 лева от „Алфабанк“ и той да е брата на жена Ви;
  9. Така да продължите и да сте евентуално част КРАЖБАТА НА ВЕКА – епизод 2.
  10. Идва време, когато трябва да платите заграбеното от народа! 

Заб. Ако изпуснете нещо, изпуснали сте всичко, няма да Ви се получи и внимание, това е законно!

Как скандалния бизнесмен Борис Бояджиев стана милионер на 35 години?! Като си направи  приватизационен фонд „Св. Никола“ – сега „Индустриална Холдингова Компания“. Преминал през фалит през 2011г., докато Петко Митевски откраднал парите от АЛФАБАНК и дали ги е  налял в джобовете на Борис Бояджиев сами преценете, като през 2011 г. фалиралия фонд вече се е разплатил и оздравял! Случайно! Това като го чета и настръхвам, два пъти обирджии ли са това или не, сами си направете изводите. Аз само излагам фактите! Единият път Приватизационните фондове залъгваха хората, че ще дават големи дивиденти, а после нищо не платиха, напротив такива като Банев и Бояджиев станаха индустриалци и се гордеят с това, в този случай явно с обира на „Алфабанк“ единия се е оправил поне за сега, но Борис Бояджиев, ако го питате, той е Светец като името на фонда, а всички според него са лъжци, нещо тук понамирисва, но надявам се компетентните органи да не оставят нещата така! Всички имаме право да станем милионери поне веднъж, но законно! И това ако не е два грабежа на века, здраве му кажете!

В подкрепа на казаното отгоре, публикуваме и три статии публикуване в периода от 2009 г. до 2011 г.:

Индустриална холдингова компания АД се движи с 19 хил. лв. загуба

23.07.2009 – http://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=146632

Загуба в размер на 19 хил. лв. отчита към 30 юни Индустриална холдингова компания АД. Към същия период на предходната година резултатът също бе загуба, но в размер на 18 хил. лв.

Дружеството е реализирало 22 хил. лв. приходи от лихви, което е увеличение с 2 хил. лв. спрямо същия период на 2008 година. Увеличили са се обаче разходите за лихви от 14 на 15 хил. лв. става ясно от отчета.

Постоянни остават инвестициите в дъщерни предприятия, като размерът им е 333 хил. лв., а в асоциирани предприятия – 17 хил. лв.

Разходите за външни услуги на холдинга са в размер на 10 хил. лв., а разходите за персонал възлизат на 15 хил. лв.

Според изчислените от самото дружество коефициенти, общата ликвидност е 0.8199, а коефициентът на задлъжнялост е 7.1753.

Както и през първото тримесечие, през Q2 Индустриална холдингова компания АД се е водила от принципите за гарантиране на интересите на акционерите на дружеството, минимизиране на риска, осигуряване на ефективно управление в дъщерните дружества, привличане на инвеститори и стратегически партньори при оздравяването на дъщерните дружества, създаване на условия за устойчив икономически растеж.

Индустриална Холдингова Компания тръгна към ликвидация

12.07.2011 – http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=165678

Учреденото в далечната 1996 г. акционерно дружество Индустриална Холдингова Компания АД-София върви към ликвидация. През месец юни от акционера Борком ООД, разполагащ с 22.69% от капитала на дружеството, постъпва искане за ликвидацията му. Днес информационната система на БФБ разпространи и надлежната покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 22.08.2011 г. именно с предмет прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

Към 30 юни 2011 г. дружеството отчете счетоводна загуба в размер на 23 хиляди лева, след 147 хиляди лв. загуба за предходни периоди. Холдингът с предмет „придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества“, както и на патенти, започна дейност като Национален приватизационен фонд „Свети Никола“ АД.

През последните години дружеството нямаше приходи от основна дейност. Капиталът му е разделен на 231 224 обикновени акции с номинал 1 лв. Последната цена, на която се сключваха сделки с тези акции, бе 12 лева за лот. Структурата на капитала е, както следва: Борис Бояджиев 24.76%, Борком ЕООД 22.69%, физически лица 52.31%, други юридически лица 0.24%.

С уставен капитал по 5 хиляди лева, „Индустриална холдингова компания” АД е 100% собственик на консултантските компании Менфико ЕООД и Фименко ЕООД. Холдинговата компания също така държи 54.33% от ЕлпромХраманли, 59.84% от ИЦ Искър АД, 68.88% от Химатех АД, 59.07% от ИЦ Тракия АД и 67.33% от дървообработващото дружество Вели лак АД.

Акционерите на дружеството ще гласуват на 22 август за приключване на ликвидацията осемнадесет месеца от датата на обявяване в търговския регистър при Агенция по вписванията на поканата до кредиторите на дружеството за предявяване на вземанията им.

Предлага се назначаване като ликвидатор на Георги Петров Богданов, настоящ член на съвета на директорите на компанията. Предложеното възнаграждение на ликвидатора е 1200 лв. месечно. Той ще бъде натоварен със задачата да упражни „всички допустими законови способи за удовлетворяване на кредиторите на дружеството и разпределение на останалото имущество между акционерите“.

Счетоводният баланс на дружеството към 30 юни показва, че дружеството има краткосрочни задължения в размер на 1.174 млн. лв., краткосрочните вземания са 642 хил. лв., а дългосрочните инвестиции 649 хил. лв.

Индустриална Холдингова Компания е в производство по ликвидация

11.11.2011 – http://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=168391

Със съгласието на акционерите си Индустриална Холдингова Компания АД открива производство по ликвидация. това става ясно от публикуваните в БФБ материали.
На проведеното на 7 септември Общо събрание на акционерите е взело решение за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

 

За ликвидатор е назначен Георги Богданов, който е овластен да извърши процедурите, като разпредели имуществото на дружеството между акционерите и кредиторите му. Определено му е възнаграждение от 1 200 лв. Месечно.

Индустриална Холдингова компания АД е основана през 1998 година в София с капитал 231 224 хил. лв., разпределен в акции с номинал 1 лв. Тя е приемник на Национален приватизационен фонд Свети Никола АД.

Дъщерни компании в структурата на холдинга са заводът Елпром Харманли АД, ХИМАТЕХ  АД, Индустриален център Тракия АД и други.

Според консолидирания отчет към второ тримесечие на тази година холдингът реализира загуба в размер на 214 хил. лв.

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД 

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ … 

 

Използвани са материали от: investor.bg, вестник „Труд“, troyan21.com и други медии!

Коментари