Какво отчита полицията за тримесечието?


През първото тримесечие на 2017 г. оперативна обстановка на територията обслужвана от РУ – Троян беше относително спокойна, наблюдава се значително намаление на броя на регистрираните ЗМ. Нямаме извършени убийства, имаме извършен един грабеж. Извършените кражби пред периода значително намаляват в сравнение със същия отчетен периода на 2016г. Въпреки непрестанната борба на полицията срещу разпространението на наркотични вещества този вид престъпна дейност бележи устойчивост.  Намаляват случаите на извършвани телефонни измами. Намаляват и  случаите на установена незаконна сеч на дървен материал.

През отчетния период на 2017г. на територията на РУ Троян са регистрирани 60 бр. ЗМ, а за 2016г. са били 133 ЗМ ,.

Месец Година Общо ЗМ Останали

за работа

Разкрити %

разкриваемост

Разкрити предишен период
 03.2017      60 48 25     52.08 13
 03.2016      133       108 43     39.81 10

През отчетния период на 2017г. по линия “ Кражби” са регистрирани 23 бр. ЗМ, като са останали за работа 20 бр. ЗМ, от тях са разкрити 10 бр. ЗМ ,което формира 50 % разкриваемост и са разкрити 5 бр ЗМ от предишен период. За същия отчетен период през 2016 г. по линията са регистрирани 62 бр. ЗМ, като са останали за работа 52 бр. ЗМ, от тях са разкрити 21бр.ЗМ ,което формира 40,38 % разкриваемост и са разкрити 3бр ЗМ от предишен период. Видно от статистическите данни за разлика от предишни години  се забелязва голямо намаление на ЗМ по линията с 39 бр спрямо 2016г. като в същото време се увеличава и процента на разкриваемост.

През отчетния период са регистрирани 2 бр. ЗМ по линия “Измами”, като за сравнение през миналата година са били 7. Към момента се забелязва намаление на този вид престъпление, като най – вече се ограничиха телефонните измами след предприетите превантивни действия от страна на РУ – Троян.

В заключение можем да отбележим, че криминалните престъпления през отчетния период са 55 бр. като от тях са останали за работа 44 от които са разкрити 24 бр. или 54.55 % разкриваемост. За сравнение през 2016г. за същия отчетен период са регистрирани 110 бр., останали за работа 94 бр. , като от тях са разкрити 38 бр. или 40,43  % разкриваемост.

Отчет за дейността на “Охранителна полиция ” при РУ- Троян

ЗДвП 153
Глоби с фиш 768
Глоби с фиш /пешеходци/ 23
ЗБЛД 258
ЗГР 62
218б 6
Наредби на Общината 255
ЗОССИ 1
ЗМВР 12
ЗОБВВПИ 1
Проверки на ловци 681

 

РЕАГИРАНЕ НА СИГНАЛИ
ОБЩ БРОЙ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ НА НОЩНА ТИШИНА ЗА ДОМАШНО НАСИЛИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НАРЕДБИТЕ НА ОБЩИНАТА СОД ДРУГИ
3 4 5 6 7 8 9 10
786 301 3 135 6 0 15 326

  НАЧАЛНИК РУ – ТРОЯН

  ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР РАДОСТИНА ПЕТКОВА

Коментари