Какви са условията за придобиване и използване на огнестрелно оръжие за граждански цели?


В контекста на последното тежко криминално деяние, което медиите оповестиха и което е било извършено с огнестрелно оръжие, се появи идеята за тази статия. В нея обаче няма да откриете коментар на криминалната хроника. Напротив, употребата на оръжие за граждански цели има много различни проявления: самоотбрана, лов, спортни дейности, учебни стрелби, колекциониране на оръжие, използването му като реквизит за театрални, филмови и други постановки.

Легалното придобиване на огнестрелно оръжие става на различни основания: покупко-продажба, замяна, дарение, наем, наследяване, награждаване. Специфичен начин за придобиване е намирането на огнестрелно оръжие и боеприпаси. Според закона, намерилият ги трябва незабавно да уведоми органите на МВР, без да нарушава месторазположението им.

Основният нормативен акт в тази материя е Законът за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (в сила от 17.09.2010 г., изм. и доп. последно ДВ, бр.100 от 24.11.2020 г.).

В него подробно са изброени условията за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица. Такива изисквания са: навършено пълнолетие; завършено основно образование; липса на осъждане за умишлено престъпление от общ характер, както и на обвинение за такова престъпление. Кандидатът не трябва да страда от психическо разстройство, нито да е лекуван за употреба на наркотични вещества. Спрямо него не трябва да са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие. Изисква се лицето да е преминало курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. Особена предпоставка е необходимостта кандидатът да докаже наличие на основателна причина, която по несъмнен начин обосновава издаването на разрешение.

На малолетни и непълнолетни лица е разрешено да боравят с оръжия и боеприпаси само на стрелбище – с учебна или спортна цел – с писмено съгласие на законните им представители и под ръководството на правоспособни инструктори или треньори.

Също така, пълнолетните физически лица могат да употребяват огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, без разрешение за носене и употреба, само на стрелбище – с учебна или спортна цел – под ръководството на правоспособен инструктор или треньор.

Разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие не се изисква, в случай че то е получено като награда.

В цитирания специален закон изрично са записани и задълженията на лицата, получили разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях: да ги опазват от кражби, изгубване и от достъп на други лица и да предприемат мерки за недопускане на злополуки или наранявания при употребата им.

Императивни са забраните, които законът адресира до ползвателите на огнестрелно оръжие. Така, те не могат да носят оръжието открито на обществени места. Оръжията за спортни и културни цели не трябва да бъдат съхранявани и носени  с патрон в цевта или в барабана. Не се разрешава носенето и употребата на оръжие и боеприпаси на политически, синдикални, културни и спортни мероприятия, в обществени заведения за хранене и увеселение, в молитвени домове, храмове и манастири, в здравни, лечебни и учебни заведения, в социални домове. Недопустима, според закона, е употребата на огнестрелно оръжие при и след приемане на алкохол, наркотични или упойващи вещества.

Контролът върху дейностите с оръжия и боеприпаси се осъществява от органите на МВР.

В България разрешителните за притежаване и носене на оръжие за граждански цели се издават от Директора на Главна дирекция „Национална полиция“ или оправомощено от него длъжностно лице или началник на РУ на МВР. Заинтерсованото лице трябва да подаде заявление по образец и да приложи изискуемите по закон документи. Следва административна процедура по издаване на съответното разрешение, представляващо индивидуален административен акт. В хода й, компетентните органи преценяват, съобразно представените от кандидата документи, дали са налице законовите предпоставки за издаване на разрешението.Издадените разрешителни са срочни и се подновяват периодично.

В нормативните актове са предвидени сериозни санкции за неспазване на установения правен режим за ползване, държане и съхранение на огнестрелно оръжие. Отговорността за такива нарушения е административна и наказателна, в зависимост от това дали деянието съставлява престъпление или само административно нарушение.  

На равнище Европейски съюз, правният режим на огнестрелните оръжия за граждански цели представлява особен интерес. Основната цел на европейския законодателен процес е да се въведат по-строги изисквания към притежаването на този вид огнестрелно оръжие и да бъде ограничена възможността неговият режим да улеснява тероризма. На 25 април 2017 г. Съветът на ЕС е приел директива относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие, с която се преразглежда и допълва действащата Директива 91/477/ЕИО. С новия нормативен акт, някои опасни полуавтоматични огнестрелни оръжия са забранени за гражданска употреба /някои късоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия/. Друга нова ограничителна мярка е забраната на дългоцевните огнестрелни оръжия, които могат да бъдат лесно скрити, например чрез сгъваем или телескопичен механизъм.

Несъмнено, огнестрелните оръжия за граждански цели имат широко приложение. Трудно е да си представим нашия свят без тях – без средство за самоотбрана, за лов, без някои особено популярни спортове или без реквизит за различни културни продукции. Затова и разгледаната нормативна уредба е толкова подробна – за да позволи употребата на оръжие за граждански цели, но да я направи максимално безопасна.

Поради живия интерес на автора по въпросите на оръжейната сфера, това е тема с продължение. В следваща статия ще бъде направен кратък преглед на правния режим на производството и търговията с огнестрелно оръжие и боеприпаси.

Източници:

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135696097
https://www.mvr.bg/gdnp/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B0%D0%B4%D0%BC-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/%D0%BA%D0%BE%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BA%D0%BE%D1%81/RazrPridobivaneOOB
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2017/04/25/control-acquisition-possession-weapons/
http://students.parliament.bg/32-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BE/
Коментари