Информация за напредъка на строителните дейности в община Троян


Продължават дейностите по цялостна реконструкция на две троянски улици, към които троянци имат големи очаквания – ул. „Захари Зограф“ и ул. „Стефан Караджа“. Припомняме, че фирмата изпълнител на ул. „Захари Зограф“ е „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД, гр. София, представлявано от Божидар Джелебов, а договорът за строително-монтажните работи е на стойност 472 237,64 лв. с ДДС. Работите по обекта са изпълнени на 65 %.

Другата улица, която бе в тежко състояние и на която в момента се извършва цялостна реконструкция е ул. „Стефан Караджа“. Дейностите по нея започнаха на 01.06., а до момента е изпълнен обем от 12 %. Фирма изпълнител по договора е „Парсек Груп“ ЕООД, гр. София, представлявано от Бончо Бонев. На обектите се провеждат ежеседмични срещи с представители на Община Троян.

Остава затворена ул. „Васил Спасов“, по която се реализира реконструкция на канализация. Обектът се изпълнява от фирма „Осъм Инженеринг“ АД, съгласно договор № СИИ-С1-2020 от 07.05.2020 г. Срокът на договора е 90 календарни дни. Стойността на обекта е 68 720,28 лв. с ДДС. Канализационният клон ще се изпълни от полиетиленови тръби с диаметър Ф315. Дължината на основния клон е 160 метра. Предвидени са да се изградят 13 сградни канални отклонения. До момента (края на месец юли) са положени тръби с дължина 71 метра. Изградени са 2 нови ревизионни шахти. След приключване работата на обекта улицата ще бъде възстановена във вид, който да позволява ползването ѝ през следващите месеци и ще бъде заложена за цялостно преасфалтиране за предстоящата 2021 г.

Община Троян продължава с изпълнението на ЕТАП 1.2 – Изграждане на ограждаща дига на клетки 1 и 2 от км 0+000 до км 0+300 и от км 0+480 до км 0+600 на Депо за неопасни отпадъци гр. Троян и гр. Априлци. Предвидено е изграждане на ограждаща дига за увеличаване обема на първа и втора клетка. Изпълнител на обекта, съгласно договора за строителство от 21.03.2019 г., е ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ гр. София. Стойността на обекта е 530 337,90 лв. с ДДС. Крайният срок за изпълнение е 30.09.2020 г. Към момента са изпълнени 60% от строително монтажните работи.

В ход е изпълнение на Строително ремонтни работи на обекти: „Ремонт и поддръжка на общински и местни пътища на територията на община Троян през 2020 г.”, като обществената поръчка за изпълнение на обектите бе разделена в две обособени позиции. Хоризонтална маркировка по общински пътища: с. Бели Осъм – с. Чифлик; с. Балабанско, с. Орешак – с. Черни Осъм във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия; Ремонт на общинска пътна мрежа и почистване на банкети, във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия; Ремонт на участък от общински път с. Горно Трапе, във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия; Ремонт на участък от общински път с. Белиш и ремонт водосток, във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия; Ремонт на участък от общински път с. Терзийско и мостово съоръжение във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия; Ремонт на участък от общински път с. Гумощник, изкърпване път за мах. Селци и ремонт пропаднали участъци, във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия; Ремонт на участък от общински път с. Старо село – с. Голяма Желязна, във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия.

За реализирането на проектите е проведена обществена поръчка и сключен договор от 27.05.2020 г. с „ПЪТПРИБОР“ ООД, гр. София, на стойност 275 000 лв. с ДДС. Краен срок за завършване на строително ремонтните работи е 15.11.2020 г.

Приключи ремонтът на: Общински път с. Горно Трапе като са ремонтирани пет проблемни участъка с обща дължина 156 м. /откопаване, основа от минералбетон, профил с асфалтова смес, полагане на асфалтова смес машинно/. Почистени са банкети, канавки и храсти, изкърпени единични дупки. Стойността на ремонтните работи е 30 000 лв. Общински път с. Старо село – с. Голяма Желязна във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия – профилиран и преасфалтиран участък с дължина 260 м, почистени банкети. Насипан е проблемен участък в м. Ралчевска с минералбетон с дължина 166 м. Стойността на ремонтните работи е 35 000 лв. Ремонт на общинска пътна мрежа и почистване на банкети във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия – изкърпен е пътя Балабанско – Терзийско, Добродан – Врабево, с. Голяма Желязна – м. Бърдене, на пътя за м. Длъжковска и м. Райковска са насипани проблемни участъци от банкети с минералбетон.Продължава  ремонта по останалите пътища, сред които: Ремонт на участък от общински път с. Ломец във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия; Ремонт и укрепване на участък от общински път с. Бели Осъм – с. Чифлик във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия; Ремонт на участък от общински път с. Калейца във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия; Неотложни текущи ремонти на общински пътища, както следва: Общински път с. Добродан – с. Врабево – с. Дебнево; Общински път за  м. Усойна, Бъзево, Ивашница, с. Ч. Осъм; Общински път за мах. Коевци, Ливадките, Бранево, с. Орешак; Общински път мах. Стойновско, местн. Пенковци, с. Ч. Осъм; Общински път мах. Горна Спасовска, с. Патрешко.Проведена е обществена поръчка и сключен договор от 27.05.2020 г. с „ПЪТИЩА“ ООД, гр. Велико Търново, на стойност 270 000 лв. с ДДС. Краен срок за завършване на строително ремонтните работи е 15.11.2020 г.

Към момента е извършен ремонт на общински път с. Бели Осъм с. Чифлик, като са изкърпени единични дупки и ремонтирани, укрепени парапети и шапки на три моста в участъка на пътя. Продължава ремонтът по останалите пътища.

Договорът за „Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на град Троян през 2020, 2021 и 2022 г.”, в частта Ремонт /изкърпване и преасфалтиране/ улична мрежа гр. Троян, е сключен с фирма „ПЪТПРИБОР“ ООД, гр. София. Договорът включва през настоящата година изкърпване на единични кръпки, извън списъците за неотложни текущи ремонти, на пет улици; неотложни текущи ремонти на улици, попадащи в I-ва зона на гр. Троян – 8 бр.; неотложни текущи ремонти на улици, попадащи в II-ва зона на гр. Троян – 6 бр.; неотложни текущи ремонти на улици, попадащи в III-ва зона на гр. Троян – 5 бр. Договорът в частта „Ремонт тротоари гр. Троян“ е сключен с фирма „МИРЧЕВ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД, гр. Троян, на стойност 230 000 лв. с ДДС и през настоящата година включва: Неотложни текущи ремонти на улици, попадащи в I-ва зона на гр. Троян – 7 бр.; Неотложни текущи ремонти на улици, попадащи в II-ра зона на гр. Троян – 2 бр.; Неотложни текущи ремонти на улици, попадащи в III-та зона на гр. Троян – 2 бр.

Договор с предмет: „Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки в селата на територията на община Троян през 2020 г.” е на стойност 400 000 лв. с ДДС, а фирма изпълнител е „ПЪТПРИБОР“ ООД, гр. София. Към настоящия момент са изпълнени следните обекти: вс. Горно Трапе ул. „Мичо Димитров-Ганди“ от № 1 до № 16 е асфалтирана; в с. Голяма Желязна ул. „Кольо Владов“ е асфалтирана; в с. Старо село ул. „Шарбан“ е изкърпена с „Печматик“ и участък от около 150 м² е асфалтиран; в с. Борима на ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ се изпълнява подготовка на изкопа след подмяна на водопровода и подготовка на улицата за асфалтиране. Предстои изпълнение на дейности по още 22 обекта.

Коментари