Информационно съобщение


На 19.12.2017г., 10:45 ч. в гр. Свищов, ул. „Студентска“ № 9 в офиса на „Виктори – 2000“ ЕООД ще се проведе информационна среща – Пресконференция на която ще се представи проект „Енергийна ефективност във„Виктори – 2000“ЕООД, с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0382-C01  по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

На срещата ще бъдат представени основните цели и параметри на проекта, очакваните резултати и планираните стъпки за реализацията му.

В резултат от изпълнението на проект „Енергийна ефективност във „Виктори – 2000“ ЕООД дружеството ще инвестира в: енергоспестяващи технологии за енергийно

ефективно производство и за увеличаване на производствениякапацитет; подобряване на енергийното управление и ефективност,намаляване на емисиите на парникови газове и други свързанивъздействия върху околната среда и на енергийните разходи

чрез въвеждането и сертифицирането по система за енергиенмениджмънт във фирма „ВИКТОРИ 2000“ ЕООД съгласноизискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.Инвестицията има за цел цялостно подобряване и повишаване на енергийната ефективност, пълно оползотворяване на пазарния потенциали оптимизиране на ефективността на производствената верига на предприятието.

В рамките на събитието ще бъдедадена възможност за дискусия с присъстващите представители на местния бизнес и регионални медии.

Проект „Енергийна ефективност във„Виктори – 2000“ЕООДсе осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Коментари