Коалиция “ Избор за Троян“ с пресконференция относно бюджет 2016


Водени от идеята за провеждане на последователна и прозрачна политика коалиция „Избор за Троян“ изложи вчера пред местните журналисти предложенията си за общински бюджет 2016. „Сега, както и преди 6 месеца, декларираме, че ще вложим необходимата енергия за реализиране на управленската ни програма“, каза Николай Тодоров при откриване на пресконференцията, като уточни, че реализирането на някои от идеите на Коалицията надхвърля рамките на една година. След това той даде думата на колегите си да представят предложенията в отделните сектори.
Анна Тодорова (ДСБ) говори за намеренията в областта на горското стопанство, свързани с лесоустрояването на територията от 5 500 дка общински гори, в които до момента не се извършва стопанска дейност. И другите акценти – разделяне на охраната на горите от дърводобива; и предприемане на първи стъпки за комасация (уедряване) на горите.
Христо Калистерски (ПП „Възраждане“) представи темата за спорта с ударение върху построяването на зала за спортни и културни дейности до стадион „Чавдар“, изграждането на паркинг пред стадиона и ремонт на лекоатлетическата писта.
Боян Дочев се спря върху младежките политики с оглед задържането им в общината, опиращи се върху три пункта: предоставяне на подходящи информационни услуги за младите хора; разкриване на устойчиви и добре платени работни места; осигуряване на възможности за пълноценен отдих.
Ангел Балев (ПП „Национален идеал за единство“) коментира проблемите на образованието, предимно онези от тях, провокирани от новия закон, тъй като основните приоритети в тази област са заложени още в предходния мандат и значителна част от глобалната работа по тях е свършена – почти всички училищни сгради са реновирани, установена е и оптимална мрежа от училища, което е довело и до снижаване броя на отпадналите ученици. Предстои решаване на проблемите, свързани с професионалното ориентиране на учениците. И последният акцент – определяне на формулата за разпределение на средствата между училищата като водещият критерий тук трябва да е качеството на обучението.
За приоритетите в туризма говори Иванка Църова (СДС), която се фокусира върху по-добрата комуникация между ресорния отдел в общинската администрация и туристическите обекти, изготвянето на пълен каталог, включващ и многобройните малки къщи за гости, които не могат да си позволят адекватна реклама, подкрепа на мегапроекта „Виа Траяна“, развитие на събитийния туризъм, популяризирането на община Троян като туристическа дестинация, стимули за обектите, които са коректни данъкоплатци.
Идеите в областта на културата и културния календар представиха Мариета Жекова и Илиян Илиев. Жекова предложи нов формат на Рок-академията – поп-рок фест по образец на проявата в Несебър, и постави проблема за отопляването на читалищния салон, който е неизползваем от ноември до април. Илиев припомни проекта за изграждане на Улица на занаятите („Чаршията“) и предложи в традиционния Пролетен карнавал на художествената гимназия да се включат и другите училища. Той обърна внимание и на факта, че в културния календар на общината преобладават проявите на хората от третата възраст, а младежките събития липсват.
Доц. Диян Георгиев коментира темата за земеделието и управлението на общинската собственост като акцентира върху недостига на квалифицирана работна ръка, липсата на браншови организации в сектора, възстановяване на традиционни за региона продукти и храни.
Д-р Галин Василев (НДСВ) изложи намеренията на коалиция „Избор за Троян“ в областта на здравеопазването, които се изразяват в запазване на общинската болница, кадровото ѝ обезпечаване и изграждане на център за балнеолечение в Шипково.

Свилен Андреев (Движение „България на гражданите“) резюмира проблемите на екологията и управлението на отпадъците – изчерпване на капацитета на депото за твърди битови отпадъци и необходимост от нова клетка, развитие на възобновяемите енергийни източници, създаване на регистър на зелената система, както и на стратегия за управление на отпадъците, осъществяване на екологичен мониторинг и завишаване на обществения контрол.
Накрая думата отново взе Николай Тодоров, който отново постави проблемите за изграждане на дневен център за младежи с увреждания в пустеещата сграда срещу поликлиниката, за организацията на движението, благоустройството на входовете на града, достъпността на Троянския проход през зимата, превръщането на Беклемето в зимен център на Северна България.
След като отговориха и на журналистическите въпроси, представителите на „Избор за Троян“ обявиха, че на бъдеща среща ще отчетат изпълнението на всички тези предложения и подчертаха, че съставът на коалицията (с едно единствено изключение) е същият като на първата пресконференция, която тя даде преди половин година.

Коментари