Елена Андреева: Близостта на мисиите на съдии и прокурори създават сходни изисквания и гаранции за статуса им


„Близостта и допълващият характер на мисиите на съдии и прокурори създават сходни изисквания и гаранции за статуса им“. Това се посочва в становището на прокурор Елена Андреева от Софийската районна прокуратура (СРП) по повод на Националното съвещание на Прокуратурата на Република България, което с оглед на ограниченото време не беше представено пред прокурорите и следователите. Основната тема на съвещанието беше “Отстояване на независимостта на българската прокуратура с оглед предотвратяване на риска от тежко нарушение на върховенството на закона съгласно чл.7 от Договора за Европейския съюз”.

В позицията темата на съвещанието се определя като „изключително важна за държавността и в частност – за функционирането на съдебната система“ и наред с това обърща внимание на правните и нравствено-етични постулати, на които се основава независимостта на прокурора.

„В Римската харта и в Становище № 9 на Консултативния съвет на европейските прокурори са отразени в концентриран вид основните насоки и принципи, свързани с устройството и структурата на прокуратурата в демократичното общество. Какво се казва в тях?

-Прокурорите действат от името на обществото и в името на обществения интерес.

-Прокурорите трябва да бъдат самостоятелни при вземането на своите решения и да изпълняват задълженията си без външен натиск или вмешателство.

-Йерархичната структура е общ белег на повечето прокуратури, имайки предвид естеството на задачите, които изпълняват.

-Освобождаването от длъжност на прокурорите, предвид тяхната важна роля и функции, е необходимо да бъде обект на строги изисквания, които не трябва да накърняват независимото и безпристрастно осъществяване на дейността.

– Прокурорите се насърчават да информират обществеността за своята дейност и резултатите от нея редовно“, пише в позицията на прокурор Андреева, като се добавя и написаното в Становище № 13 на Консултативния съвет на европейските прокурори, където се посочва, че: „Мисията на прокурора е сложна и трудна – изисква професионализъм, характер, смелост, баланс и решителност. Тези лични изисквания обаче не cа достатьчни, за да се обезпечи независимостта на прокурорите. Статутът и независимостта на прокурорите трябва да бъдат ясно установени и гарантирани от закона“.

„Близостта и допълващият характер на мисиите на съдии и прокурори създават сходни изисквания и гаранции  по отношение на статуса им. Затова ще цитирам и Становище № 21 на Консултативния съвет на европейските съдии, приложимо и за прокурорите, в което изрично е подчертано, че реална заплаха за подкопаване на съдебната власт представляват изказванията на политици, лица, заемащи други публични длъжности, и представители на медии – особено в контекста на висящи дела и политически кампании – когато тези лица използват опростенчески, популистки или демагогски аргументи и умишлено и целенасочено дезинформират обществеността чрез отправянето на критики към съдебната система и незачитане на презумпцията за невиновност“, се посочва още в становището на прокурор Андреева с уточнението, че това би могло да създаде атмосфера на обществено недоверие в съдебната власт и да наруши принципа на справедливия процес, установен в член 6 на Европейската конвенция за правата на човека.

В заключение се обръща внимание на посоченото в доклад на Европейската мрежа на съдебните съвети: „За да се постигне независимост на прокурорите, държавите се нуждаят от мерки, които да осигурят възможност на прокурорите да осъществяват основната си дейност – а именно да осъществяват наказателно преследване като бъдат защитени срещу намеса от страна на законодателната и изпълнителната власт или всяко друго влияние“.

„Решение, различно от това, би създало положение на зависимост или задължение към орган извън съдебната система“, завършва становището на прокурор Елена Андреева.

Коментари