Експерти обсъдиха предварителния проект на Общия устройствен план на община Троян (ОУПОТ)


На 28.07.2015 г. постоянната комисия по „ТСУ и инвестиционна политика“ към Общински съвет – Троян, ръководството и експерти от Общинска администрация Троян обсъдиха предварителния проект на Общия устройствен план. Община Троян е втората българска община, която пристъпи към подготовка на плана, след приемането на задължително изискване за изработване на Общи устройствени планове на българските общини.

Изпълнител на проекта е Национален център за териториално развитие ЕАД. ОУПОТ цели създаване на териториална планова основа за устойчиво устройствено развитие, в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие. Планът ще даде дългосрочно решение за устройство на територията на всички населени места от общината, отлагано години наред. Липсата на ОУПОТ представлява сериозна бариера пред потенциалните инвеститори. Към днешна дата Община Троян има етапна готовност на проекта.

Основните проблеми, обсъждани по време на срещата, са свързани с демографското развитие на общината, паркинг пространства в града, изграждането на ски писти на Беклемето, паркове и велоалеи.

Очакванията са ОПУОТ да сведе до минимум отнемането на ценни земеделски земи и земи от горския фонд за нуждите на урбанизацията и друго строително усвояване. Стратегическият документ фокусира управленските процеси  и определя рамката за използване на наличните ресурси по такъв начин, че община Троян да възстанови икономическата си жизнеспособност и да заеме водещо място в област Ловеч.

Главен приоритет на ОУПОТ е повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за подобряване на жизнения стандарт, устойчивата заетост и доходите на населението; обособяване на организирани бизнес пространства и формиране на бизнес инкубатор, както и изграждане и осъвременяване на инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда.

Изпитвам удовлетворение от това, че екипът отделя особено голямо внимание на темата „зелена система на града“. Парадокс е това, че Троян се намира в планината и в същото време има толкова голям недостиг на зелени площи“, сподели кметът Донка Михайлова по време на дискусията.

ОУПОТ е насочен в перспектива и цели балансирано развитие – намаляване на различията в социално-икономическото развитие на общински център и селата; съхраняване на природни и културни ценности – опазване на ресурсите, на недвижимото и движимо културно наследство и използването му като фактор за развитие; достъпността – подобряване на транспортния достъп, чрез изграждане на необходимите комуникационно-транспортни връзки; равнопоставен достъп до образование, информация и знание, до културни центрове, до работни места; ефективно използване на поземлените и природните ресурси; развитие, базирано на местните ресурси и традиции; осигуряване на сигурност.

Кметът изрази удовлетворение от хода на работата по ОУПОТ и призова екипа да насочи вниманието си към няколко особено наболели проблеми – пълноценното използване на ресурса, с който Троян разполага – зоната около реката, липсата на зони за паркиране в града, както и влагане на усилия по темата за актуализиране на генералния план за организация на движението.

 

 

Община Троян 

Коментари