Д-Р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА: КОЙ НЕ ИСКА В ТЕТЕВЕН ДА СЕ СЛУЧВА НЕЩО ПОЗИТИВНО


Във връзка проведената извънредна сесия на ОбС по искане на седем общински съветници по повод ремонта на водопровода на ул. „Ив. Вазов“ в Тетевен има важни факти и обстоятелства, които считам, че гражданите трябва да знаят.

Публично известно е лошото състояние на ВиК мрежата в община Тетевен и в частност в града. Това е следствие на действията и бездействието на няколко общински ръководства назад в годините. Тетевен остана единствената по-голяма община в областта без реализиран проект за воден цикъл, без подмяна на амортизираната ВиК мрежа и без изградена пречиствателна станция.
От години в Тетевен непрекъснато има аварии на водопроводната мрежа, режим на водата и аварийни спирания на водоподаването, които зачестяват. И това е нормално при такава стара и амортизирана ВиК мрежа. Общината не е влагала досега никакви средства за подмяна на мрежата.
Какво е направено в последните няколко години?
През 2009г. община Тетевен сключва договор за проектиране на воден цикъл на гр. Тетевен, подписан от кмета Н. Павлов. Само за проектирането са дадени 3 050 хил.лв. по този договор. Наложена е финансова корекция по него от Управляващия орган в размер на 762 510лв., представляваща 25% от стойността на договора, която остава като разход за сметка на бюджета на Общината. Основание за наложената финансова корекция е констатирани нарушения на ЗОП от страна на община Тетевен, потвърдено с Решение на КЗК и Решение на ВАС. За реализирането на този проект са били необходими около 60 млн. лв..
Същата година за изработване на проект за водния цикъл на Галата е сключен аналогичен договор на стойността 627 600лв. Сумата на наложената финансова корекция по него е в размер на 157 хил.лв. – 25% от стойността на договора, която също остава като разход за сметка на бюджета на Община Тетевен. Причините за наложените финансови корекции са нарушение на разпоредбите на ЗОП. Общо наложената финансова корекция по двата проекта е в размер на 919 410лв.
През 2012 и 2013г. в мандата на кмета Милен Ганев са сключени нови четири допълнителни договори за препроектиране на проекта за водния цикъл в Тетевен, като общината е платила още около 100 хил.лв., вероятно поради недобре свършена работа от предишната фирма.
И двата проекта – за Тетевен и Галата не са реализирани, въпреки че само за проектирането им са дадени общо 3млн. 770 хил.лв. На практика това са милиони хвърлени на вятъра. Не мога да правя експертна оценка на тези проекти, но факт е, че и двата не са одобрени и не са реализирани. Общини, които са кандидатствали след Тетевен вече са реализирали водните си цикли /Луковит, Троян/. В настоящия програмен период за съжаление вече няма възможност да бъдат осъществена тези два проекта.
Затрудненото финансово състояние на общината в момента не позволява отделяне на средства от общинския бюджет за подмяна на амортизираната водопроводна мрежа. По тази причина още миналата година проведох неколкократни срещи с ръководството на „ВиК“ АД Ловеч, които продължиха и тази година с цел дружеството да извърши ремонт със собствени средства на част от водопроводната мрежа в Тетевен. Ръководството на общината запозна дружеството с проектното си предложение: „Рехабилитация на общинска улична мрежа“ по ПРСР, което включва и улица Иван Вазов в Тетевен, Целта е преди реализиране на този проект и асфалтирането да се подмени водопроводът, за да не се появяват аварии и да не се налага разкопаване на новата асфалтова настилка. Директорът на ВиК се отзова на искането ми и от дружеството заложиха в инвестиционната си програма за 2017г. подмяна на водопровода по тази улица, за което им благодаря.
Съществуващите улични водопроводи по участъците на ул. „Иван Вазов“, са изграждани още през 1938 и 1939 г. и то от стоманени „манесманови“ тръби. Eксплоатационното им състояние се характеризира с чести аварии вследствие на корозия на тръбите, стареене на гумени уплътнения по арматурите и вертикални размествания в резултат от аварийни течове и динамично транспортно натоварване. Сградните водопроводни отклонения към прилежащите имоти са от поцинковани тръби, също корозирали, в лошо състояние и предизвикващи постоянни аварии и теч на вода. Всичко това и факта, че предстои рехабилитация на уличната мрежа по горепосочения проект наложи задължителна реконструкция на въпросните улични водопроводни участъци заедно с водопроводните отклонения към прилежащите жилищни имоти.
ВиК АД разработи инвестиционен проект за обект: „Реконструкция водопровод и сградни водопроводни отклонения по ул. „Иван Вазов“, гр. Тетевен. За одобряването и реализирането му е взето съгласие от Общински съвет – Тетевен с Решение № 463/23.03.2017 г. Издадено е Разрешение за строеж № 8/31.03.2017 година и е открита строителна площадка с Протокол (образец 2а) от 21.06.2017 година. Строител на обекта е ВиК АД, гр. Ловеч, производствено поделение гр. Тетевен, представлявано от ръководител Христо Дончев. Проектната документация, изпълнението на строителството и осъществяването на строителен надзор при изпълнение на строителството се реализира със средства на ВиК АД, гр. Ловеч.

На този етап единственият начин за основен ремонт на водопроводната мрежа в община Тетевен е да се работи на етапи и да се търсят външни средства за реализиране на ремонтни дейности. Затова тази година общината изготви проект за основен ремонт на друга част от водопровода в Тетевен. Инвестиционният проект е разделен на два етапа, като общата стойност за изпълнение на строително-монтажните работи възлиза на 850 000лв. с включен ДДС. Проектът е за Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на 10 квартала в Тетевен /№№33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3/ и е функционално свързан със сегашния ремонт. Към настоящия момент се изготвя Доклад за оценка съответствието за издаване на разрешение за строеж. Предстои проектът да бъде внесен за финансиране в ПУДООС. За него има решение на Общински съвет от 22.06.2017 година. Дай Боже да започне да се реализира!
Но започвам да се замислям дали и това отново няма да предизвика негативна реакция от страна на някои общински съветници, да бъдат настройвани гражданите, да се спъва работата и по него.
Не мога да приема, че хора, които са участвали в управлението на общината в предишни мандати и би трябвало да много добре да знаят за какво става въпрос, хора, които са пропуснали да реализират водния цикъл на Тетевен, които са изхарчили милиони за нереализирани проекти, сега протестират против този проект, против извършване на основен ремонт на водопровод в Тетевен – и то направен не със средства на общината, а със средства на ВиК АД.
Оставям на гражданите на Тетевен да преценят за какво става въпрос – некомпетентност, деструктивно поведение, манипулиране на общественото мнение или нещо друго. Аз обаче си задавам следните въпроси:
• Кой не иска в Тетевен да се случва нещо позитивно?
• Кой не иска общината да бъде оздравена финансово и гласува против отпускането на средства от Министерството на финансите?
• Кой блокира приватизацията на „Четпром“ и разкриването на нови 250 работни места?
• Кой пуска фалшиви новини и манипулира общественото мнение в интернет пространството чрез тролове и фалшиви профили?
• Кой разпространява лъжи и неверни слухове в града?
• Кой?
И защо? С какви цели?

Може би отговорът е точно в това искане за извънредна сесия и подписите под него.
Ако някой мисли, че чрез непрекъснати некоректни атаки ще ме накара да се откажа да работя, просто се заблуждава. Аз съм поела този пост с подкрепата на огромен брой избиратели и няма да ги предам. Въпреки тежкия мандат и некоректната опозиция, ще продължа да работя усилено и да правя всичко възможно Тетевен да върви напред и хората да живеят по-добре.

Д-р Мадленa Бояджиева, кмет на Община Тетевен

Източник: личен профил на г-жа Мадлена Бояджиева

Коментари