Д-р Мадлена Бояджиева, кмет на Община Тетевен: Вървя всеки ден по улиците на Тетевен и срещам одобрението на хората. Знам, че тези 4 години са си стрували усилията!


-Вие започнахте мандата като кмет на Община Тетевен с голяма дупка в бюджета. Как се справихте с този проблем и какви последствия имаше върху Община Тетевен?

-Ще започна от самото начало. Община Тетевен бе изправена пред фактически колапс в момента, в който стартира моя мандат и не е пресилено да кажа, че аз и моят екип трябваше да вземем спешни извънредни мерки, за да се справим със състоянието й. Имахме наложени тежки финансови корекции по проекти на предишното ръководство в размер на 5 милиона лева. Заради недобре свършена работа и чужди грешки, ние трябваше да търсим спешни решения и начини за погасяването на тези огромни задължения. Общината бе  част от „черния“ списък на Министерството на финансите за общини в лошо финансово състояние.

Веднага след началото на мандата започнаха да постъпват настойчиви искания и нотариални покани за изплащане на дължимите суми към фирмите-изпълнители по споменатите проекти. Управляващият орган започна принудително събиране на сумата по наложената корекция по проекта за МБАЛ – Тетевен чрез Национална агенция за приходите (НАП). Общината бе изправена пред запор на сметките и блокиране на дейността й, което означаваше блокиране на издръжката на детските градини, социалните заведения, сметосъбирането, осветлението,  изпълнението на капиталовата програма. Това щеше да засегне изключително много хора и дейности, представете си наистина размерите на катастрофата, за която говоря. Затова веднага се заехме да търсим всички възможни механизми да се справим, за да излезем от това състояние.

Общината дори нямаше правната възможност за кредитиране от търговска банка, защото бяхме попаднали в забраната на чл. 32, ал. 1 за годишни разходи по обслужването на дълга от Закона за публичните финанси.

Изготвихме План за финансово оздравяване на общината, който беше одобрен от Министерството на финансите /МФ/ и с който поехме сериозен ангажимент за намаление на разходите и увеличаване на приходите на общината. На базата на това МФ ни отпусна временен безлихвен заем за погасяване на част от задълженията. Взехме дългосрочен заем от ФОНД „ФЛАГ“ за покриване на финансови корекции.

В края на 2018 г. подписах тристранно споразумение между Община Тетевен, Министерство на финансите и Министерството на земеделието, храните и горите, според което задълженията на Община Тетевен към Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 987 848.54 лв. се намалиха с 80%, а останалите 20% се поеха от общинския бюджет.

Тези трудности не бяха усетени по никакъв начин от хората в общината, всички ангажименти на местната власт към тях изпълнявахме безотказно.

Носи ми удовлетвореност фактът, че след толкова усилена работа, в началото на 2018 г. община Тетевен отпадна от списъка на Министерството на финансите за общини в лошо финансово състояние, което е един от големите успехи в моя мандат. А днес продължаваме успешно да изпълняваме плана за финансово оздравяване на общината със същата строга дисциплина.

Благодаря на правителството и на всички институции, които подадоха ръка, за да се справим с кризата през този нелек 4 годишен период, благодаря още веднъж на екипа ми за упоритата работа и на гражданите за доверието в нашите сили!

-Въпреки трудностите, които имахте в Община Тетевен, вие променяте общината към по-добро. Какви проекти реализирате в момента?

-Наистина е така и вярвам, че посоката, в която вървим, е правилна.  Считам, че всеки, който няма къса памет, ще се съгласи, че общината се движи уверено към по-добро. До края на месец октомври ние имаме още много работа и хората ще видят резултатите.

В последните четири години бяха извършени много ремонтни дейности, свързани с общинската инфраструктура на територията на цялата община. Основен ремонт претърпяха редица ключови улици, вкл. такива, които не бяха ремонтирани от десетилетия или върху които никога не е полаган асфалт. Работихме усилено за подобряването на всяко населено място.  Над 50 улици в цялата община са  асфалтирани, изкърпени или с положен бетон.

Бяха обновени 9 многофамилни жилищни сгради в гр. Тетевен чрез Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. От програмата се възползваха около 400 апартамента с над 1000 обитатели.

Извършен бе ремонт в учебно-административен корпус, физкултурен салон, общежитие и столова и кухня на НПГГСД „Сава Младенов“ на стойност 1 200 000 лв. чрез Оперативна програма „Региони в растеж“.

Община Тетевен извърши реконструкция на водопровод и сградни водопроводни отклонения на главната улица в Тетевен, като след приключване на ремонтните дейности улицата бе обособена като пешеходна зона с оформени зелени площи и места за отдих.

Бе подменен водопровода на част от ул. ,,Димитър Благоев“, предстои и асфалтиране след приключване на ремонта на тротоарите.

През 2018 г. приключи реставрацията на манастира „Св. пророк Илия“ в Тетевен по проект, в който е включен и ремонт на сградата към манастирския комплекс и околното пространство. Улицата, водеща към манастира бе изцяло преасфалтирана.

Изградени бяха подпорни стени в с. Рибарица, с. Дивчовото и с. Васильово, като бе предотвратена опасност от прекъсване на пътните платна. Извърши се неотложен ремонт на подпорната стена към двора на НУ „Хаджи Генчо“ в Тетевен. Облагородено бе тротоарното пространство между двата централни градски моста и по пешеходния мост в града.

Извърши се основен и текущ ремонт на покриви на училища и на общински сгради: на сградата, общежитието и салона на училището в с. Черни Вит, на физкултурния салон в училището в с. Глогово, на покрива и дворното пространство на училището в Градешница.

В момента тече мащабен ремонт на стойност 1 200 000 лв. в най-голямото училище в общината,  СУ „Георги Бенковски“ в Тетевен. В ход е и ремонт и реконструкция на покрива на сградата на училището в  Рибарица, финансиран по „Красива България“ и със средства от общинския бюджет. Изградена бе система за парно отопление в Детска градина в с. Български извор.

 Ремонтираха се детски площадки, екопътеки, изграждиха се кътове за отдих, облагородиха се зелени площи, монтира се стрийт фитнес.

Извърши се основен ремонт на тротоарни и паважни настилки. Започна поетапно обновяване на централната част на града. Възобновена изцяло е улицата, водеща до новия гробищен парк в Тетевен, обособени са паркоместа, за тази цел е изградена и подпорна стена към улицата.

Към момента Община Тетевен изпълнява проект: „Рехабилитация на общинска улична мрежа“, финансиран по ПРСР 2014-2020 г. В рамките на проекта са включени ул. „Иван Вазов“, ул. „Вит“ и ул. Здравец“ – гр. Тетевен, ул. „Даковото“ – с. Рибарица и ул. „Васил Левски“ – с. Галата.

В Тетевен само преди няколко дни стартира още един мащабен проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на няколко квартала на стойност 1 200 000 лв., който обхваща ул. ,,Емил Марков“ ниска и висока зона, както и прилежащите улици към нея. Ще бъде подменена изцяло водопроводната мрежа и водопроводните отклонения , след което ще бъдат положени нови бордюри, тротоари и асфалтова настилка върху уличното платно. 

В с. Голям извор приключи реконструкция на водопроводната мрежа. Изцяло бе подновен водопровод с дължина малко над 7 км, като стойността на ремонтните дейности изцяло е финансирана със средства на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Започна изпълнението и на Проект за рехабилитация на общинския път, преминаващ през селото с дължина 16 км., на стойност почти 7 млн. лв., който включва отводняване, ремонт и изглаждане на бордюри и тротоари в населеното място и цялостно подмяна на пътната настилка.

В рамките на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони в момента се извършва и ремонт на сградата на НЧ „Съгласие-1869“ Тетевен.

 До края на месец октомври 2019 г. по инвестиционната програма на Община Тетевен предстои да бъдат изпълнени основни ремонти на над 30 улици във всички населени места на общината, основен ремонт на покрива на Спортно-развлекателния център в Тетевен, изграждане на  две детски площадки – в Глогово и в Тетевен и пр.

Подписах и поредните два нови договора с Държавен фонд ,,Земеделие“, осигуряващи 100% безвъзмездна финансова помощ. Единият от тях е за ремонт на централния площад в града, а другият предвижда изграждане на спортна площадка в с. Български извор.

Вървя  всеки ден по улиците на Теетевен и с удовлетворение срещам одобрението на хората. Знам, че тези 4 години са си стрували усилията. Знам, че направихме максимума в условията на кризата, в която бяхме поставени в края на 2015 г.

– Какво обещахте на хората и го изпълнихте и какво не успяхте?

Започнах мандата с една амбициозна програма за управление на общината. Удовлетворена съм, че почти всичко от заложеното в нея е изпълнено. Единственият сериозен проблем, който остана нерешен е реализирането на водния цикъл на Тетевен. Макар че в програмата бях планирала съвместно с ВиК да се търси възможност за изграждане на съвременна водопреносна и канализационна мрежа и пречиствателна станция в Тетевен, за съжаление  такова финансиране в този програмен период е невъзможно, тъй като в област Ловеч няма консолидиран ВиК оператор, а това е изискване на ЕС. Това са причини, независещи от общината и от кмета.  Говорим за сериозна инвестиция от порядъка на десетки милиони, която може да се осъществи само по проект с европейски средства. Този проект е можело да се реализира в предишния програмен период, но за съжаление някой е изпуснал тази възможност.  Все пак започнахме поетапна подмяна на водопровода – вече сме сменили над 8 км. водопроводна мрежа.

– ГЕРБ имате голяма опозиция в ОбС- Тетевен. Как успявате да намерите баланса и работата да върви?

-В този общински съвет групата на ГЕРБ е от 6 съветника от общо 21. При тази конфигурация не беше лесно да се работи, но общо взето по-важните за гражданите на общината предложения, са приемани от ОбС с мнозинство. Повечето от колегите общински съветници, независимо от политическата принадлежност са приемали моите аргументи като кмет и са подкрепяли предложенията ми. Наистина има и съветници, които независимо от важността на решенията за местната общност по правило гласуват против без всякаква мотивировка, просто за да са опозиция. Ще дам пример с приемането на инвестиционната програма на общината, която за 2019г. е на стойност 16 млн. и за която са привлечени значителни средства от ЕС и от държавния бюджет – имаше съветници, които гласуваха против. За мен важното е да има диалог и да мислим и работим за доброто на хората от общината.

– Има ли за нещо, за което бихте се извинили на гражданите на Община Тетевен?

-Искам да се извиня за неудобствата, които имаха гражданите по време на многото ремонтни дейности на водопроводната и улична мрежа. Бяха направени основни ремонти на централните улици в града и имаше период, в който градът беше разкопан и преминаването по улиците беше затруднено. Но сега хората могат да се радват на един съвременен европейски облик на централните улици на Тетевен. Когато се работи, винаги има и проблеми. Важното е те да се решават своевременно.

– Ще се кандидатирате ли за втори мандат на изборите за кмет на Тетевен през октомври?

-На този етап мога да кажа, че имам направена номинация за кандидат за общински кмет от общинската структура на ГЕРБ в Тетевен.

Автор: TroyanPress.com

Коментари