До края на юли 5300 самоосигуряващи се лица в област Ловеч трябва да подадат декларация за авансовия данък


Малко над 5300 са регистрираните в офиса на НАП в гр.Ловеч самоосигуряващи се лица. До края на м. юли те трябва да подадат декларацията за дължими данъци за авансовия  данък върху доходите им през второ тримесечие на тази година / по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО/. Такава декларация ще трябва да подадат и наемодателите за авансовия данък върху  получените наеми през второ тримесечие, освен ако наемателят не е задължен по закон да им удържи данъка. От офиса на приходната агенция в Ловеч напомнят, че освен лично на гише или по пощата, самоосигуряващите се лица и наемодателите-физически лица могат да подадат декларацията си още с електронен подпис или с персонален идентификационен код /ПИК/.

Декларацията за дължими данъци ще трябва да подадат и всички фирми и самоосигуряващи се лица, които са изплащали на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът, като за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината авансов данък не се дължи и съответно не се декларира.

Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор.

Източник: http://lukovit-news.com/

Коментари