Добри практики от Община Троян, цитирани в „Бялата книга“


В края на месец юли тази година Института по публична администрация публикува проект на „Бяла книга“ – „Доброто управление и изпълнение в държавната администрация: постижения, проблеми, решения“. Община Троян  е вписана в книгата, в частта „Административно обслужване“ и предлаганите от администрацията онлайн услуги са цитирани като добра практика.

Община Троян от две години освен на гише предлага и онлайн услуги, които все по-често се използват. Освен с универсален електронен подпис, гражданите могат да получат достъп и чрез персонален идентификационен код, който се заявява в центъра за административно обслужване и се получава на електронната поща, подадена от заявителя.

Предоставяните електронни услуги от Община Троян са общо 25. Чрез Портала за административни услуги гражданите имат достъп до 9 услуги по гражданско състояние, общо 6 вида електронни документи, свързани с ТСУ; 5 вида услуги за общинска собственост; Искане за издаване на документи за Местни данъци и още: Географска информационна система, Публичен регистър, Справка за местни данъци и такси и Деловодна справка.

Всички услуги са достъпни на сайта на Общината – www.troyan.bg – раздел „Електронни услуги“.

Община Троян работи в посока улесняване гражданите и създаване условия за по-бързо обслужване. Всички действия целят намаляване административната тежест и времето за предоставяне на услугите за гражданите и бизнеса.

Коментари