Георги Терзийски участва национален форум „Занаятчийското обучение като втори шанс”


Зам.-областният управител Георги Терзийски участва в двудневен национален форум на тема „Занаятчийското обучение като втори шанс”, който бе открит в Орешак.

Проектът има за цел да създаде концептуални, методически и планови условия за въвеждане на занаятчийското обучение като „втори шанс” за професионална квалификация и реинтеграция на млади хора в неравностойно социално положение и/или отпаднали от образователната система. Чрез него се създават предпоставки да се изгради обществен консенсус относно възможности за преодоляване на основните причини за младежката безработица – липсата на професионален и/или трудов опит, липсата на ключови умения и трудови навици, преждевременно напускане на училище, както и загубата на трудова мотивация поради продължителен престой без работа. Голям брой представители на гражданското общество се обединяват, за да насочат вниманието на политици, законодатели и обществеността като цяло към потенциала на занаятчийското обучение като част от системата за учене през целия живот и ключ към осигуряване на социална интеграция и равни възможности. Методическото ръководство за пилотно въвеждане на дуалната система на занаятчийско обучение в региона, което се създава в резултат от проучвания, анализи и консултативен процес, ще предложи иновативен компенсаторен механизъм и възможност за подобряване благосъстоянието на социално уязвими групи от населението. Документът включва и препоръки за усъвършенстване и синхронизиране на основни нормативни документи, отнасящи се до проблематиката.

Проектът се изпълнява в емблематичния занаятчийски регион на областите Ловеч и Габрово – общините  Троян, Ловеч, Габрово, Трявна. 

Основните дейности са насочени към широк обществен дискусионен процес с участието на всички заинтересовани страни, чието провеждане е свързано с осъзнатата необходимост от привличане на обществена подкрепа за каузата, проучване, анализ и адаптиране на съществуващи практики в Норвегия, страни от и извън Европейския съюз за реинтеграция на млади хора, отпаднали от образователната система, създаване на методическо ръководство за пилотно въвеждане на занаятчийското обучение в региона и изграждане на мрежа от коалиционни партньори, както и активна информационна и застъпническа кампания.

Сред очакваните резултати са повишаване приноса на гражданското общество във формулиране на политики и процеси на вземане на решения, касаещи непрекъснато растящата младежка безработица, както и подобряване капацитета на гражданите и институциите за съвместни консултативни процеси, изработване на общи позиции, съгласуване на политики.

Проектът е насочен към  хората, вземащи решения, служители в публичната администрация на заинтересовани институции, организации от социалната и образователна сфера, младежи в неравностойно социално положение, занаятчийски предприятия.

«Занаятчийството не е просто само някакъв вид дейност, занаятчийството е философия, поведение, мироглед и начин за новаторство, креативност и развитие. Ако с този проект и на този форум се насърчи това – значи е постигната най-важната цел – да създадем предпоставки за градеж и съзидание, като преди това сме обучили хората, които да го осъществят», подчерта Терзийски и пожела устойчивост на проекта.

Коментари