Георги Терзийски: Увеличават се училищата, които предлагат дуално обучение, разкриват се и професионални паралелки с нови специалности


Увеличава се броят на училищата, които предлагат дуално обучение от новата учебна година 2018/2019 г. Разкриват се в област Ловеч професионални паралелки с нови специалности. Всичко това е постигнато с активния диалог между РУО, Областен управител, общини, бизнес. Така областният управител Георги Терзийски обобщи предложения от Регионалното управление по образование в Ловеч план-прием, коментиран днес на заседание на Областната комисия по заетостта.

Заседанието бе открито от Терзийски, който подчерта, че развитието на професионалното образование е приоритет на правителството и негов личен приоритет за област Ловеч. Именно затова и лично е участвал в проведените във всички общини работни срещи, на които са обсъждани възможностите на училищата и нуждите на местния бизнес. В тези срещи ясно си пролича и нивото на подготовка на общините за изпълнението на правителствените цели за развитие на професионалното образование, както и ангажимента на бизнеса, подчерта областният управител.

Методиката за определяне на план-приема в област Ловеч бе посочена като пример в национален мащаб на наскоро проведена работна среща в Министерството на образованието и науката с началниците на Регионалните управления. Работните срещи между всички заинтересовани страни в процеса, участието на областния управител в тях и диалога с бизнеса бе посочено като добра практика, която даде своите резултати в план-приема за учебната 2018/2019 г., подчерта началникът на РУО – Ловеч Еленко Начев.

Днес на заседанието на Комисията по заетостта бе предложен за утвърждаване план-прием за новата учебна година, който включва прием след 7 клас на общо 49 паралелки. От тях 18 са профилирани и 31 – професионални или 63 %. Предлага се прием на ученици в нови специалности, както следва: в СУ „Алеко \Константинов” – Производство и обслужване в заведенията на хранене и развлечения и Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, в ПГ по СЕУ – Тетевен – Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил, в СУ „Св. Климент Охридски” – Икономическо информационно осигуряване и в ОбУ „Иван Вазов” – с. Врабево – Билкарство.

В предложения план-прием се увеличава броят на училищата, които предлагат дуални форми на обучение. За разлика от тази учебна година, когато има само една дуална паралелка, за учебната 2018/2019 г. се предлага дуално обучение по пет специалности. В НПГВМ – Ловеч ще се извърши прием в една дуална паралелка по специалността Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки, в ПГИТУ – половин паралелка – Производство на облекло от текстил, в НПГГСД – Тетевен, половин паралелка по специалността Мебелно производство, в ПГ по СЕУ също половин паралелка в специалността Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил. В община Троян ПГМЕТ ще извършва прием в една паралелка по две специалности за дуално обучение – Мебелно производство и Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил /по 13 ученици за специалност/.

Заседанието на Областната комисия по заетостта бе председателствано от зам.-областния управител Илиян Тодоров, а съгласуваният план-прием за новата учебна година предстои да бъде утвърден от Министерството на образованието и науката до края на март.

 

 

 

Коментари