Генерален план за организация на движението


Експерти от Община Троян започват работа по актуализиране на Генералния план за организация на движението (ГПОД). ГПОД на община Троян, който действа в момента е разработен през 2004 г. от проектант инж. Любомир Георгиев.

С актуализирането на ГПОД Общината цели след разглеждане на транспортните проблеми на града, планът да подпомогне ръководните органи в борбата за повишаване на степента и сигурността на движението, като обезпечи ефективното протичане на движението както на моторните превозни средства, така и на пешеходците.

Работата по актуализиране на ГПОД започва точно сега, след като Община Троян приключи дейностите по проекта за воден цикъл на гр. Троян, втори етап.

Град Троян е хаотично изграден по основната комуникационна ос север – юг, като дължината му е над 10 км. Разделен е от естествени делители, реката и ж.п. линията, на три микрорайона. Проектните проучвания за града водят началото си от 1900 г., когато е приет първият регулационен план. ГПОД, съгласно Наредба №1/ 17.01.2001 г. на МРРБ/ се изработва със срок на валидност пет години. Нуждата от нов такъв план е очевидна. Градът е с висока степен на моторизация, а големият брой пътно-транспортни произшествия за страната налагат разработването на програми с мероприятия за подобряване степента на безопасност на движението, които ще дадат възможност за пълно използване капацитета на съществуващата улична мрежа. По данни на КАТ в общината има регистрирани 25 хил. моторни превозни средства.

Сред основните проблеми в организацията на движението е невъзможността напречните връзки в града да поемат потока на движение, тъй като са с малка пропусквателна способност. Стремежът на Община Троян е с актуализиране на ГПОД да се разтовари централната част от транзитния поток. През месец август ще бъде направено преброяване на ключови кръстовища и разпространена анкета сред граждани, чрез която те да дадат своите мнения и предложения. След обобщаване данните от анкетите ще се проведе заседание на Комисията по безопасност на движението и обществено обсъждане. Очакванията са до края на годината да има готов предварителен проект, който да бъде база за инвеститорските дейности, в рамките на следващата година.

Коментари