В Деня на българската община официално беше открита цялостно реконструираната ул. „Захари Зограф“


На 12 октомври Община Троян откри цялостно реконструираната улица „Захари Зограф“. Гости на откриването бяха кметът Михайлова, председателят на Общински съвет-Троян инж. Пенков, представители на фирмата изпълнител „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД: инж. Любомир Пантилеев – Управител на клон Горна Оряховица „ТСВ“ ЕАД; инж. Георги Фердинандов – Ръководител механизиран район клон Горна Оряховица „ТСВ“ ЕАД; инж. Нелко Гунев – Технически ръководител клон Горна Оряховица „ТСВ“ ЕАД; Ръководството на Община Троян; инж. Николай Райковски, директор на дирекция „Строителство“; инж. Николай Петров, ръководител на проекта; жители от квартала.

Припомняме, че между Община Троян и Държавен фонд „Земеделие“ бе подписан Договор от 13.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по процедура №BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ за изпълнение на проект „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“. Изпълнените дейности по улицата са на стойност 472 237,64 лв. В хода на работата бяха изградени: улично платно с площ 3 708,16 кв.м.; бяха изградени тротоари с площ 1 703,18 кв.м. и дължина на бордюри 1 151,17 м.

„Най-хубавото в нашата работа са такива мигове, в които виждаме финала на едно усилие, често с проблеми, но когато краят е добър, всичко е чудесно“, каза кметът Михайлова. Улица „Захари Зограф“ беше една от проблемните улици в нашия град и затова удоволствието, че тя вече изглежда по един съвсем различен начин, е още по-голямо, допълни още тя.

Коментари