„Възможности за алтернативен туризъм” бе темата на форум в Областна администрация


„Възможности за алтернативен туризъм” бе темата на форум, организиран от Областна администрация и проведен на 26 април. Той бе открит от областния управител Ирина Митева, която подчерта важността на сектор туризъм за развитието на областта.

Ирина Митева представи участниците в срещата, която бе с работен характер – проф. д-р Иван Палигоров – декан на факултет „Стопанско управление”, доц. д-р Йордан Йорданов, доц. д-р Красимира Станева и гл. ас. д-р Светлана Станева от Лесотехническия университет. Във форума участваха и представители на общините от област Ловеч и други организации, имащи отношение по темата.

Гостите представиха в презентации свои добри практики и възможностите за развитие на алтернативен туризъм в област Ловеч и обучението на млади хора в специалността „Алтернативен туризъм” на Лесотехническия университет.

98В изложението си Светлана Станева акцентира на необходимостта от устойчиви форми на туризъм за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за постигане на икономически растеж и заетост, приоритет в Областната стратегия за развитие на област Ловеч 2014-2020 г. А именно подобряване достъпа до места с потенциал за развитие на туризма – еко маршрути; подобряване качеството на услугите в туризма – сертифициране на туристически обекти с ISO стандарти; подкрепа за разнообразяване на туристическото предлагане за развитие на алтернативни видове туризъм – горски, аграрен, спелеологичен туризъм и др.; подобряване на институционалната организация и информационното осигуряване на туризма – обучение на кадри. Тя представи и иновативен проект „Спелеологичен туризъм” в област Ловеч. Акцентите в него са разработване на общи стандарти за местата за настаняване, разработване на интерактивна карта за спелеологични маршрути и на туристически пакети за алтернативен туризъм, създаването на интерактивен сайт, включващ  маршрутите, историята, легендите и услугите, изработване на мултимедийно представяне на областта като уникална локация за спелеологичен туризъм, както и разработване на концепция и платформа за представянето на област Ловеч като туристическа локация.

Красимира Станева направи анализ на моментното състояние на област Ловеч в сектор туризъм. Тя подчерта в изследването си, че тук съществува наследена база от миналия век, която е реновирана, но не отговаря на завишените изисквания към новите условия в туристическия сектор, налице е дисхармония между възможности, усвоени природни предпоставки, мениджърски подход и решения, липсва уелнес култура сред персонала, няма разбиране на практическата полза от въвеждане на екологичен одит като финансов инструмент за успешен мениджмънт на медикал SPA туризма. Тя бе категорична, че в областта е съхранена природната среда, но отсъства стандартизация и има недостиг на професионално подготвени специалисти на всяко ниво, което пък води до отсъствие на инвестиционен интерес по икономически, социални, политически и разни субективни причини.

Развитието и управлението на специализиран  балнеологичен, SPA  и Wellness туризъм изискват системен подход, който се основава на равнопоставеност при оценката на отделните елементи от цялостната система, предполагаща устойчивост при функционирането на показателите, подчерта Красимира Станева. Тя акцентира, че е необходимо експертен подход, който се свързва с управление на минералните води, качеството на предлаганите услуги, поддържане на добра информационна туристическа система и адекватно управление на компетентностите на персонала.

Сред направените изводи основният бе – област Ловеч има прекрасни условия за развитие на горски туризъм с неговите специализирани форми – горско-медицински туризъм, горски бизнес туризъм и горски екотуризъм, а наличието на минерални извори, множеството църкви и манастири, пещери и цялостната природна даденост са фактор и за развитието на всички други видове туризъм.

Контактите между Областна администрация Ловеч и Лесотехническия университет ще продължат. Срещата е първа, но не последна, имаме намерение за бъдещи съвместни инициативи, каза в заключение зам.-областният управител Георги Терзийски, в чийто ресори влиза и икономиката и инвестиционната политика. Той е и председател на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.

Коментари