ВАС ще решава дали да отмени наредбата за заплащането на правна помощ от адвокатите


Върховният административен съд (ВАС) ще решава дали да отмени Наредбата за заплащането на правната помощ, което да отвори вратите към въвеждането на изцяло нов механизъм за заплащане на адвокатите, които я реализират. Това става ясно от публикувано в  „Държавен вестник“ обявление на съда, от което се разбира, че там е постъпило оспорване на наредбата от Адвокатската колегия–Кюстендил, представлявана от адв. Емил Димитров Велинов – председател на колегията, и съвета на колегията.

Делото пред ВАС е насрочено за 17 март.

А в самата си жалба до съда (виж пълния текст на жалбата в прикачения файл) от Колегията настояват, че: „изпълнителната власт в лицето на МС не може, т.е. няма властта да определя условия, ред, че и „принципи“ на заплащане на адвокатски възнаграждения, т.е. така както е „регламентирал“ заплащането на правната помощ от държавата МС с глави втора, трета и четвърта от обжалваната Наредба за заплащане на правната помощ“.

„Нещо повече, във вр. с чл. 19, ал. 1 от Конституцията адвокатурата, и в частност адвокатската дейност, формират част от БВП на България. В този смисъл и във вр. с принципа за изключителност по чл. 2, ал. 1 от ЗА е недопустимо при действаща пазарна икономика с нейните обществено-икономически отношения – органът по глава пета от основния закон да определя въобще цени на стоки и услуги на свободния пазар, камо ли цени на адвокатски услуги на свободната, независима и самоуправляваща се адвокатура по Конституция!“, пишат от Адвокатска колегия-Кюстендил.

„Делегацията по чл. 37, ал.1 от ЗПП може само да задава регламента за заплащането от държавата на правната помощ посредством национален рамков договор за правна помощ (с ВАдвС) и колегиални договори за правна помощ (с АК), сключвани за бюджетна, финансова и календарна година – рамкиращи и договарящи стойността на правната помощ по колегии (ЮЛ). Облигационните правоотношения по заплащането на правната помощ от държавата следва да бъдат оформени между от една страна – легитимните и представителни органи на адвокатурата, а от друга – легитимираният разпоредител с бюджетни кредити/средства в изпълнителната власт, провеждащ държавната политика в областта на правната помощ по чл. 6, ал. 1 от ЗПП“, пишат още адвокатите.

В жалбата си до ВАС от Колегията пишат още и: „Незаконосъобразното и дискриминационното оценъчно определяне от НВПП (еднолично, самоволно и недопустимо) на адвокатски хонорари (възнаграждения незнайно защо наречени служебни – понеже адвокатът не е нечий служител, а свободен професионалист) е причината за правилно схванатата от министъра на правосъдието демотивация на наречените от него служебни защитници, при осъществяваната от тях дейност“.

Коментари