Биосферен парк и ползите от присъединяването на община Троян


На заседанието на Общински съвет – Троян през месец април, бе разгледана възможността за включване на община Троян в потенциален биосферен парк, обявен по програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО и включващ територията на национален парк „Централен Балкан“.
Биосферните паркове се обявяват като такива, съгласно международното законодателство, което не налага допълнителни ограничения върху ползването и режимите на съответните територии извън регламентираното от националната законодателна уредба. Те стимулират устойчиво икономическо развитие на съответните региони, основаващо се на чиста и съхранена природа и на производството и предлагането на сертифицирани местни продукти (включително горски) и регионални марки, с висока добавена стойност. Включването на община Троян в проекта би спомогнало за „съживяването“ на местния бизнес, чрез насърчаване развитието на устойчиви, природосъобразни практики за земеделие и животновъдство, горско стопанство, екологичен туризъм, рибарство и други, което води до разкриване на нови работни места и повишаване на финансовите приходи на хората. В същото време се постига дългосрочно опазване на природното и културното наследство за бъдещите поколения.
Участието на общините в биосферния парк се свежда до това, че по този начин те на доброволен принцип се съгласяват взаимно да се консултират за всички по-мащабни  дейности и проекти, които ще реализират в бъдеще. Включването на община Троян в потенциален биосферен парк в района на НП „Централен Балкан“ не води до промяна в параметрите на Общия Устройствен План (ОУП), а също така – биосферният парк не променя по никакъв начин собствеността и ползването на земите, включени в границите му.
Същността на биосферния парк е колективното управление, обмяната на мнения и практики и взимането на решения в обществен интерес. Управлението на биосферния резерват е предмет на колективен орган, което налага създаването на Управителен съвет или комитет, който да планира и координира дейностите с участието на всички заинтересовани страни. Участието в биосферния парк е доброволно и дава възможност на всяка община, която не вижда перспективи от участието си да се оттегли от него. Нивото на финансиране зависи от дейностите и проектите, които се реализират на територията на биосферния парк. Често, допълнително финансиране дори не е необходимо – съществуващите бюджети могат да бъдат пренасочени и ефективно управлявани, така че да посрещнат общите цели.

Повече информация за същността на биосферния парк може да бъде открита на официалната страница на Община Троян.

Коментари