Проектът ACS2Youth изцяло насочен към младежи с увреждания


Проектът ACS2Youth (с пълно заглавие „Подкрепа на автономността на движението на младежи с увреждания чрез ориентиране и картографиране на достъпни места“ и номер 2019-2-RS01-KA205-000940) е ориентиран към младежи с физически увреждания, които са в състояние на висок риск от социално изключване поради невъзможност да достигнат места за отдих и социални контакти. Проектът има за цел да улесни равностойното им участие в социално-икономическите процеси в страната.

Проектът предлага набор от учебни материали и онлайн платформа за повишаване на осведомеността и разбирането на правата на хората с увреждания относно автономността на движението, регулирането и стандартите за достъпност, както и за стимулиране на социалното включване чрез предоставяне на онлайн картографиране на достъпни места за свободно време и развлекателни дейности. В този смисъл проектът допринася за стимулиране на млади хора с увреждания да защитават и да се възползват от правата си, да търсят и използват съществуващи и новосъздадени достъпни места, като се предоставят възможности за връзка с връстниците си и по такъв начин се намалява социалната изолация.

Партньори по проекта са AzBuki (Сърбия), Studio Progetto (Италия) и Euro Consulting Group (България).

Коментари